[UPPDATERAD VERSION]

Branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU) är starkt kritiska till den statliga Postfinansieringsutredningens förslag att post inte ska behöva vara framme förrän inom tre dagar. Detta skulle få allvarliga konsekvenser för de dags- och gratistidningar samt tidskrifter som distribueras med post och drabba inte minst många äldre och andra som vill kunna läsa nyheter på papper, menar TU.

Postfinansieringsutredningens betänkande ”Posttjänst för hela slanten” (SOU 2023:4) föreslår att försändelser som postas ska vara framme inom tre dagar, i stället för två som i dag. Detta berör även tillgängligheten till dags- och gratistidningar samt tidskrifter.

– Det här skulle i praktiken innebära slutet för utdelning av dagstidningar med post, säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert. Även gratistidningar och tidskrifter drabbas hårt. Inte minst slår detta mot boende i glesbygd, samt äldre och andra som inte använder internet för tidningsläsning.

Johan Taubert betonar att detta är något man varit medveten om i utredningen; det framgår av betänkandet som pekar på en norsk modell, om att särskild statlig upphandling i de områden som saknar tidningsutdelning med tidningsbud bör ”övervägas”. Men några förslag om sådant lämnar inte utredningen.

TU noterar också det kritiska yttrande som lämnats av kulturdepartementets expert i utredningen (s. 617–618): ”Posttjänster för tidningsdistribution behöver tillhandahållas med villkor som är relevanta och anpassade till tidningarnas förhållanden. Det är viktigt att det finns förutsättningar för att kunna ta emot nyhetstidningar oavsett var i landet man bor. Det är en grundläggande förutsättning att distribution av tidningar och tidskrifter omfattas av den samhällsomfattande posttjänsten för att krav ska kunna ställas på att och hur en sådan distribution ska tillhandahållas.” samt ”Förslaget försämrar möjligheten att ta del av journalistik – inklusive lokal nyhetsförmedling – och därmed möjligheten att vara demokratiskt delaktig.”

Lagförslaget, som ska remissbehandlas, är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2024.

– Från Tidningsutgivarna kommer vi att hårdbevaka detta och utgår från att regeringen nu parallellt vidtar åtgärder för att säkerställa en daglig tidningsutdelning till alla medborgare, säger Johan Taubert. Modellen som nämns i betänkandet skulle kunna innebära en statlig upphandling för att säkerställa ”varjedagsutdelning” för hushåll med postdistribution av tidningar, och som annars riskerar att försvinna med dagens utredningsförslag.

En motsvarande lösning tar sig i den norska postförordningen uttryck av ”en specialreglering som innebär att departementet ska ingå avtal med eller genom beslut utse en eller flera tillhandahållare att dela ut tidningar upp till sex dagar i veckan till prenumeranter i områden där branschens egna bud inte delar ut dagstidningar (19 §)”.

* * *

Denna text har uppdaterats för att bättre återspegla formuleringarna i Postfinansieringsutredningens förslag.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.