Regeringen har i dag överlämnat sitt förslag till statsbudget för år 2016.

PRESSTÖDET
Till drifts- och distributionsstöd anslås 567.119.000 kronor, vilket innebär ett oförändrat belopp jämfört med 2015. Anslagsbeloppen för åren 2017-2019 beräknas ligga på samma nivå. Utöver de förändringar av presstödet som riksdagen beslutade om i våras föreslås nu följande fr o m 2016:

• Storstadstidningsstödet slopas. Regeringen anser dock att Skånska Dagbladet och Svenska Dagbladet har haft skäl att utgå från att tidigare beslut om storstadstidningsstödets nivåer ska gälla även år 2016 och nuvarande bestämmelser kommer därför att gälla för dessa två tidningar t o m utgången av 2016.

• En ny stödtrappa i fyra steg införs för hög- och medelfrekventa tidningar (3-7 dagar/veckan). Förslaget bygger på Presstödskommitténs förslag och innebär att det maximala belopp som kan utgå uppgår till 40 miljoner kronor. Enligt regeringen innebär detta en genomsnittlig höjning för de hög- och medelfrekventa tidningarna – förutom för storstadstidningarna – på 14 procent.

Stödtrappan har följande utseende:

tabellPH

Förslaget innebär att första stegets bidragssats om 300.000 kronor multipliceras med en tidnings veckovolym upp till ett stödbelopp om högst 9 miljoner kronor. För en tidnings veckovolym därutöver tillämpas nästföljande steg, d v s 220.000 kronor upp till ett stödbelopp om högst 9 miljoner kronor. Därefter tillämpas det tredje steget upp till ett stödbelopp om högst 5,4 miljoner kronor och slutligen ett fjärde steg upp till ett stödbelopp om högst 16,6 miljoner kronor.

• För lågfrekventa tidningar (1-2 gånger/veckan) införs ytterligare nivåer i den befintliga stödtrappan. Nya steg införs vid såld upplaga om minst 4000 respektive 6000 exemplar och stödbeloppen ligger mitt emellan de stödbelopp som gäller för stegen under och över. För tvådagarstidningar höjs dessutom stödbeloppen med 10 procent.

• Ett nytt utvecklingsstöd införs för tryckta allmänna nyhetstidningar, d v s inte bara tidningar som kan få driftsstöd. Kostnaden för utvecklingsstödet beräknas uppgå till 35 miljoner kronor för år 2016 och ska rymmas inom det befintliga presstödsanslaget. Regeringen ska inom kort besluta om den närmare utformningen av stödet.

REKLAMSKATTEN – STEGVIS AVVECKLING 2017 OCH 2019
Regeringen aviserar att reklamskatten för bl a dagspressen kommer att stegvis avvecklas genom en sänkning med motsvarande 20 miljoner kronor fr o m 2017 och med ytterligare 20 miljoner kronor fr o m 2019. Regeringen avser att under 2016 att återkomma till riksdagen med ett förslag om sänkning av skatten.

MYNDIGHET BYTER NAMN
Eftersom Myndigheten för radio och tv sedan 1 januari 2015 även har ansvar för presstödsfrågor föreslås att myndigheten fr o m 1 januari 2016 byter namn till Myndigheten för press, radio och tv

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.