Riksdagens Konstitutionsutskott (KU) har nu beslutat sitt betänkande över regeringens presstödsproposition. Det kan noteras att samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna står bakom betänkandet, varför det med all sannolikhet också kommer att röstas igenom i riksdagen.
KU-betänkandet följer i stora delar regeringens proposition, men innehåller också en del tillägg i form av tillkännagivanden till riksdagen.

KU-betänkandet följer i stora delar regeringens proposition, men innehåller också en del tillägg i form av tillkännagivanden till riksdagen och innebär följande:

• Begränsat driftsstöd ska kunna lämnas för en dagstidning oavsett utgivningsort om täckningsgraden överstiger den tillåtna (30 %) om täckningsgraden på grund av geografiska eller befolkningsmässiga förhållanden uppenbart ger en missvisande bild av tidningens konkurrensförmåga. En sådan bestämmelse finns redan i dag, men är då begränsad till ett antal angivna orter. Nu kommer regeln alltså tillämpas oavsett utgivningsort.

• I den s k ”editionsregeln” som utesluter driftsstöd om det är uppenbart att flera publikationer ska anses som en och samma tidning tas ordet ”uppenbart” bort.

• Kravet på att en hög- och medelfrekvent dagstidnings totalupplaga ”i huvudsak” ska vara abonnerad ändras till att totalupplagan ”till övervägande del” ska vara abonnerad. I praktiken innebär detta en sänkning från 70 till 51 % och att samma krav på andel abonnerad upplaga därmed gäller för alla driftsstödsmottagande tidningar.

• Alla läsarintäkter ska behandlas likvärdigt när stödbelopp bestäms. Syftet är att säkerställa att läsarintäkter från såväl abonnemang som lösnummer och digital försäljning omfattas.

• Regeringen ska återkomma om med förslag om stödet till storstadstidningar och stödnivåerna för hög- och medelfrekventa tidningar (3-7 dagar i veckan) i budgetpropositionen för år 2016.

• Presstödsnämnden avvecklas fr o m 1 juli 2015 och dess uppgifter förs över till Myndigheten för radio och tv, där en särskild nämnd för presstöd inrättas som ett särskilt beslutsorgan.

• Distributionsstödet blir kvar.

De tillkännagivanden som KU riktar till regeringen är följande:

• En ny försöksverksamhet ska inledas med samdistribution av tidningar och post med möjlighet för fler aktörer än Posten AB att delta.

• Regeringen uppmanas att i ”kommande budgetberedning” påbörja en process med att stegvis avveckla reklamskatten för dagspressen.

• Presstödsförordningens giltighetstid bör förlängas t o m utgången av 2019 (i regeringens proposition var förslaget att giltighetstiden skulle förlängas till utgången av 2018).

• Presstödskommitténs fyra huvudförslag om samdistribution av tidningar och post, avskaffande av reklamskatten, en ny stödtrappa för hög- och medelfrekventa tidningar och ett nytt omställningsstöd bör ses som delar av en sammanhållen presstödspolitik och hanteras samordnat.

• Inom ramen för det befintliga presstödsanslaget ska driftsstödet öka för lågfrekventa dagstidningar.
KU:s betänkande debatteras i riksdagen den 20 maj.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.