Föreskrifter för det nya redaktionsstödet – samt villkor för mediestöd och redaktionsstöd från och med den 1 januari 2021. Se Svensk författningssamling 2020:742 och 2020:743.

Regeringen har offentliggjort föreskrifterna i mediestödsförordningen för det nya stöd som införts i anledning av coronakrisen och till vilket anslagits 500 miljoner kronor för år 2020.

Det nya stödet blir en del av mediestödet och kallas för ”Redaktionsstöd” (stöd för redaktionell verksamhet).

Regeringen har vidare beslutat om villkor för mediestöd och redaktionsstöd från och med den 1 januari 2021.

I det följande ges en beskrivning av villkoren för det nya redaktionsstödet, därefter om de nya villkoren för mediestöd från och med den 1 januari 2021.

Det nya redaktionsstödet – vidare målgrupp för ”allmänt nyhetsmedium” (§ 3a)

Målgruppen för redaktionsstödet är vidare än för mediestödet i övrigt på så sätt att som allmänt nyhetsmedium ska här även avses ”en del av en radio- eller tv-kanal”.

Grundkravet om att ha som sin ”primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning” och ”ett redaktionellt innehåll bestående av regelbunden och allsidig nyhetsförmedling som ger uttryck för ett brett utbud av ämnen och perspektiv samt granskning av för demokratin grundläggande skeenden” är dock detsamma.

40 procents redaktionellt innehåll

För att kunna få del av det nya redaktionsstödet krävs för år 2020 ett redaktionellt innehåll som är minst 40 procent av det totala innehållet – för mediestödet i övrigt är kravet 50 procent redaktionellt innehåll.

15 sändningar eller publiceringar per år

För att kunna få del av det nya redaktionsstödet krävs för år 2020 att det allmänna nyhetsmediet gör minst 15 publiceringar eller sändningar under ett år –för mediestödet i övrigt är kravet 45 publiceringar under ett år.

Särskilda förutsättningar för redaktionsstödet

Redaktionsstödet får lämnas till allmänna nyhetsmedier som ”har behov av ekonomiskt stöd för sin redaktionella verksamhet” (§ 9a).

Redaktionsstöd får vidare ”endast användas för kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet” (§ 9a).

Storleken på redaktionsstödet ska fastställas ”utifrån de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet” (§ 9c).

Trapp-konstruktion med takbelopp (§ 9d)

Redaktionsstödet fördelas utifrån en trappstegsmodell med takbelopp i enligt med nedanstående.

Redaktionsstöd får lämnas med högst:

a) 2 500 000 kronor, men inte överstiga 75 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till högst 4 999 999 kronor,

b) 4 500 000 kronor, men inte överstiga 75 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till minst 5 000 000 kronor och högst 9 999 999 kronor,

c) 10 000 000 kronor, men inte överstiga 60 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till minst 10 000 000 kronor och högst 24 999 999 kronor,

d) 15 000 000 kronor, men inte överstiga 40 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till minst 25 000 000 kronor och högst 39 999 999 kronor, och

e) 25 000 000 kronor, men inte överstiga 40 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till minst 40 000 000 kronor.

Vidare finns en spärr (§ 9d) som innebär att redaktionsstödet – tillsammans med stöd för lokal journalistik, driftsstöd och det tillfälliga distributionsstödet med anledning av covid-19 – inte får överstiga 75 procent av de årliga rörelsekostnader som är förknippade med utgivningen av det allmänna nyhetsmediet.

Särskilda hänsyn till mediestödets syfte

Mediestödsnämnden ska (§ 20) vid sin fördelning av redaktionsstödet ta särskild hänsyn till mediestödets syfte så som det uttrycks i § 2 i mediestödsförordningen (det vill säga ”att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet via en mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet”).

Ytterligare föreskrifter från Myndigheten för press, radio och tv.

I förordningen (§ 26) klargörs slutligen att MPRT, utöver tidigare bemyndiganden, får meddela ytterligare föreskrifter om:

  1. Defintionen av ”allmänt nyhetsmedium” i § 3 och § 3a)
  2. Redaktionsstödet enligt §§ 9 a-d)
  3. ”Prioritet” enligt 20 §, det vill säga den särskilda hänsynen till mediestödets syfte

Ikraftträdande

Den nya förordningsföreskrifterna träder i kraft den 13 augusti 2020. Myndigheten för press, radio och tv lär återkomma med närmare föreskrifter inom kort och om tidpunkt för ansökningsperiod. TU återkommer då med ytterligare information.

Villkor för mediestöd och redaktionsstöd

Från och med den 1 januari 2021 ändras villkoren för mediestöd och redaktionsstöd i mediestödsförordningen.

  • Kravet på eget redaktionellt innehåll höjs/återställs till 50 procent av hela innehållet även för redaktionsstöd.
  • Kravet på minimiantal publiceringar/sändningar höjs/återställs till 45 sändningar/publiceringar per år även för redaktionsstöd.
  • Värt att notera är att den som erhåller driftsstöd från och med den 1 januari inte kommer att kunna erhålla redaktionsstöd: ”Stöd får dock inte lämnas till allmänna nyhetsmedier som får driftsstöd enligt presstödsförordningen (1990:524)”. (§ 9a). TU återkommer till sina medlemmar även i denna fråga.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.