Regeringen har överlämnat en proposition om förändringar i presstödet till riksdagen. Propositionen innehåller ett antal såväl större som mindre förslag. I det följande redogörs för propositionens innehåll.

 • Regeringen hänvisar inledningsvis till den nyligen tillsatta Medieutredningen och framhåller att det finns ett behov av förändringar av stödet till dagspressen på både kort och lång sikt. Den proposition som nu läggs fram beskrivs ha till syfte att täcka ”Behov av ett förbättrat presstöd under en övergångsperiod”. Man anger att presstödssystemet ”behöver anpassas till de förändrade tekniska och ekonomiska förutsättningarna som gäller för dagspressen”. Man är också tydlig med att det är fråga om ”en begränsad tidsperiod” och att det därför inte finns skäl att utarbeta en helt ny presstödsförordning.
 • Begränsat driftsstöd ska kunna lämnas för en dagstidning oavsett utgivningsort om täckningsgraden överstiger den tillåtna (30 %) om täckningsgraden på grund av geografiska eller befolkningsmässiga förhållanden uppenbart ger en missvisande bild av tidningens konkurrensförmåga. En sådan bestämmelse finns redan i dag, men är då begränsad till ett antal angivna orter. Nu kan regeln alltså tillämpas oavsett utgivningsort.
 • I den s k ”editionsregeln” som utesluter driftsstöd om det är uppenbart att flera publikationer ska anses som en och samma tidning tas ordet ”uppenbart” bort.
 • Kravet på att en hög- och medelfrekvent dagstidnings totalupplaga ”i huvudsak” ska vara abonnerad ändras till att totalupplagan ”till övervägande del” ska vara abonnerad. I praktiken innebär detta en sänkning från 70 till 51 % och att samma krav på andel abonnerad upplaga därmed gäller för alla driftsstödsmottagande tidningar.
 • Alla läsarintäkter ska behandlas likvärdigt när stödbelopp bestäms. Syftet är att säkerställa att läsarintäkter från såväl abonnemang som lösnummer och digital försäljning omfattas. För att uppnå detta införs begreppet ”såld upplaga” i presstödsförordningen.
 • Regeringen anser att det finns behov av att avskaffa storstadstidningsstödet och att höja stödbeloppet för hög- och medelfrekventa tidningar (3-7 dagar i veckan), men lämnar inga konkreta förslag utan vill ytterligare analysera konsekvenserna av ett genomförande av Presstödskommitténs förslag och vilka möjliga alternativ som finns. Regeringen aviserar att den därför återkommer med konkreta förslag i budgetpropositionen för år 2016.
 • Presstödsnämnden avvecklas och dess uppgifter förs över till Myndigheten för radio och tv, där en särskild nämnd för presstöd inrättas som ett särskilt beslutsorgan.
 • Regeringen genomför inte presstödskommitténs förslag om att slopa distributionsstödet.
 • Vad gäller samdistribution av post och tidningar anser regeringen att detta behöver utredas ytterligare och att det ska ske inom ramen för den aviserade allmänna översynen av postlagstiftningen.
 • Regeringen genomför inte förslaget om att slopa möjligheten att jämka stödbelopp till elektroniskt distribuerade tidningar eftersom man anser att den möjligheten alltjämt bör finnas om det med hänsyn till kostnaderna i det enskilda fallet finns skäl till det.
 • Regeringen anser inte att det finns skäl att höja stödnivåerna till lågfrekventa tidningar (1-2 dagar i veckan).
 • Till sist föreslår regeringen att presstödsförordningens giltighet förlängs till 31 december 2018 under förutsättning att den godkänns av EU-kommissionen. De förslag till förändringar som nu lämnats föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 (med undantag för Presstödsnämndens avveckling som sker den 30 juni 2015.

Propositionen i sin helhet kan läsas på denna länk

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.