Regeringen har den 15/12 beslutat om direktiv till den parlamentariska kommitté som ska utreda det framtida presstödet. Professor Hans-Gunnar Axberger har förordnats som ordförande till kommittén. Regeringen anför att ”en förändrad mediemarknad och de europeiska statsstödsreglerna kräver en översyn av presstödet”.

Nuvarande presstödsregler gäller t o m den 31 december 2016.

I kommitténs uppdrag ingår att:

  • analysera behoven av stöd och andra kostnadseffektiva insatser utifrån betydelsen av mångfald på mediemarknaden och stödets påverkan på konkurrensen,
  • lämna förslag på hur ett framtida stödsystem kan utformas,
  • ta ställning till om stödet för dagstidningar till nationella minoriteter bör stärkas,
  • analysera om det är möjligt och ändamålsenligt att som förutsättning för statligt stöd ställa krav på respekt för demokratins idéer eller på annat sätt säkerställa att statligt stöd kan motiveras ur demokratisk synvinkel,
  • analysera hur ett framtida stöd bör administreras och vid behov lämna förslag på en förändrad organisation av nuvarande Presstödsnämnden.

Frågan om stödet till dagstidningar för nationella minoriteter ska redovisas i ett delbetänkande den 31 maj 2012. Uppdragen i övrigt ska redovisas senast den 31 augusti 2013.

Kommittédirektiven har ännu inte expedierats och finns därför ännu inte tillgängliga i sin helhet. Så snart de expedierats kommer de att publiceras på kulturdepartementets hemsida,www.regeringen.se. Den som är intresserad kan söka där eller höra av sig till Per Hultengård,per.hultengard@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.