Den 20 september gick tiden ut för riksdagspartierna att presentera sina egna motioner med anledning av regeringens proposition ”Ett hållbart mediestöd för hela landet” (2022/23:133). Här följer en genomgång av partimotionerna.

Socialdemokraterna:
– Ändra 2§ om mediestödets syfte för att undvika ”en allt för stor prioritering till förmån för att det ska finnas en lokal nyhetsbevakning på bekostnad av bredd och mångfald”.
– Ändra definitionen av allmänt nyhetsmedium så att den inte leder till att ”vissa nyhetsmedier som bidrar med både seriös nyhetsrapportering, granskning och analys samt opinionsjournalistik utifrån olika politiska perspektiv” utestängs från stöd.
– Återför förslaget från utredningen om att endast medier med behov av ekonomiskt stöd för den redaktionella verksamheten ska vara berättigade till stöd.
– Återför utredningens förslag 6 § 1 om att mediestöd ”får lämnas för allmänna nyhetsmedier som har en publicistisk verksamhet som inte står i strid med grunderna för det demokratiska styrelseskicket samt respekten för alla människors lika värde och den enskilda människans frihet, integritet och värdighet”.
– Inför en retroaktivitet i stödet, ”som gör att den som beviljas stöd även kan få det för perioden på vilket bedömningen om stöd ska delas ut görs”.

Centerpartiet:
– Välkomnar att ett nytt och teknikneutralt mediestöd kommer på plats ”samt att fokus ligger på tillgång till lokal och regional nyhetsförmedling som är så betydelsefull för en väl fungerande demokrati”.
– Konstaterar att ”Frågor kring bland annat preciseringar av begrepp som finns i lagen om mediestöd, hur prioriteringar mellan sökanden ska ske och ytterligare bestämmelser kring stödformer […] kommer inte att börja klarna förrän en förordning finns på plats”.
– Konstaterar även att ”Det är sedan av största vikt att det sker en snabb uppföljning av det nya mediestödet för att säkerställa att det blir träffsäkert och att syftet med mediestödet uppfylls på bästa sätt”.

Miljöpartiet:
– Oroade för att mediemångfalden på nationell nivå kan komma att tappa mark på så sätt att företag av mindre storlek riskerar att möta en tuff ekonomisk situation. Viktigt att säkerställa ett bra stöd till dessa medier. Mp är beredda att skjuta till medel för att övergången till ett nytt system ska fungera och undvika negativa effekter.
– Ändra 2§ om mediestödets syfte för att undvika ”omfattande ägarkoncentration, med likriktning av journalistiken som följd, samt en minskning av nyhetsmedier som har en avgörande roll för mediemångfalden och därmed även för demokratin”.
– Önskar ett fördjupat resonemang kring tolkningen av vad som utgör ett allmänt nyhetsmedium, för att ”inte aktivt bidra till ett medielandskap där olika samhällspolitiska och filosofiska perspektiv tystas”.
– Ändra 6 § till att mediestöd endast får lämnas för allmänna nyhetsmedier som från att denna lag trätt i kraft bland annat ”har en publicistisk verksamhet som inte väsentligt verkar mot grunderna för det demokratiska styrelseskicket eller väsentligt är i konflikt med respekten för alla människors lika värde och den enskilda människans frihet, värdighet och personliga integritet”.
– Beräkningsgrunder för övergångsstöd måste ta hänsyn till teknikutveckling som annars i vissa fall kan missgynna medier med egen utveckling av t ex applikationer. Övergångsstöd ska inte heller endast gå till fådagarstidningar och så kallade andratidningar. Även så kallade nischtidningar bör omfattas. Alla tidningar, även nischtidningar som kommit ut tre dagar eller fler i veckan, som haft driftstöd, ska ges samma möjlighet att få övergångsstödet.
– Det är av yttersta vikt att lagstiftningen inte används retroaktivt. De nya reglerna inklusive mätperiod måste gälla från och med det datum de trätt i kraft, och inte från en tidpunkt ett år eller ett halvår tidigare.

Vänsterpartiet:
– Ändra 2§ lag om mediestöd, i syfte att mediemångfalden ska värnas lika högt som tillgången till lokal och regional nyhetsförmedling av hög kvalitet i hela landet.
– Avslå förslaget om demokrativillkor och ändra så att demokrativillkoret har en tydlig koppling till de grundlagsstadgade rättigheterna i regeringsformen.
– Gör det möjligt att överklaga Mediestödsnämndens beslut.
– Ge utredningen om ett tidsbegränsat stöd till tidskrifter ett tilläggsdirektiv om att ta fram förslag på ett permanent stödsystem.
– Tillsätt en utredning som ser över regleringen av mediestödet i förhållande till samernas och tornedalingarnas behov och situation.
– Tillsätt en utredning i syfte att se över möjligheten att införa ett kvalificerat mervärdesskatteundantag som komplement till det nya mediestödet.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.