TU – Medier i Sverige har tagit del av rubricerad skrivelse och får anföra följande.

1) Uppdraget

Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT) har haft Kulturdepartementets uppdrag att ta fram ett underlag för den fortsatta beredningen av Medieutredningens förslag till nytt mediestöd.

I uppdraget har legat att undersöka vilka medier och plattformar, utöver de textbaserade, som kan förväntas omfattas av ett nytt mediestöd, oavsett innehålls- eller spridningsform, vilka tekniker som finns för tillgängliggörande, samt deras förutsättningar att tillgängliggöra sitt innehåll via dessa tekniker. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har haft i uppdrag att ta fram ett motsvarande uppdrag för textbaserade medier och deras plattformar.

Utifrån detta har MPRT lämnat förslag och rekommendationer om hur ett tillgänglighetskrav kan utformas som ett villkor för att erhålla mediestöd.

2) Principiella utgångspunkter

I skrivelsen betonas att det inte är fråga om en generell skyldighet för allmänna nyhetsmedier att göra sitt innehåll tillgängligt för funktionshindrade utan ett villkor för att få ekonomiskt stöd.  Det är i och för sig riktigt.  Samtidigt måste man konstatera att det finns en motsättning mellan å ena sidan det förhållandet att den som söker produktionsstöd enligt Medieutredningens förslag måste kunna visa ett behov av ekonomiskt stöd, å andra sidan att ett krav på tillgängliggörande innebär en kostnad för dessa företag.

TU och dess medlemsföretag har en positiv grundinställning till tillgängliggörande för funktionshindrade. Samtidigt är det en realitet, särskilt för mindre företag, att tillgänglighetsarbetet kan bli betungande, mätt i ekonomiska termer.

Principiellt sett handlar frågan om tillgängliggörande också om funktionshinderpolitiken och vilken roll och vilket ansvar staten har. Sedan lång tid tillbaka finns systemet med taltidningar, där staten, via Taltidningsnämnden, kompenserar dagstidningsföretagen för att de tillgängliggör de tryckta tidningarna som taltidningar.

Medieutredningen föreslog en bred översyn av taltidningsverksamheten i syfte att utveckla ett bredare stöd som omfattar alla och kommande former för tillgängliggörande av allmänna nyhetsmedier.  Enligt TU:s mening bör en sådan översyn övervägas innan man ställer upp krav på tillgängliggörande som villkor för produktionsstöd.

3) Utformningen av ett eventuellt krav på tillgänglighet

Om ett krav på tillgängliggörande som villkor för produktionsstöd ändå skulle övervägas, listas i skrivelsen från MPRT tre alternativ. MPRT förordar för sin del det andra, skarpare, alternativet, som innebär att en förutsättning för att få mediestöd är att det allmänna nyhetsmediet ”ska…tillgängliggöra innehållet för personer med funktionsnedsättning”.

Enligt TU:s mening riskerar detta att ställa alltför höga krav. TU förordar därför – med en samtidig erinran om vad ovan sagts under 2) ovan – alternativ 1, som innebär att ett villkor för mediestöd ska vara att allmänna nyhetsmedier ”ska….främja tillgängligheten till innehållet för personer med funktionsnedsättning”. Alternativet innebär att inga tekniker pekas ut, att sökanden ges valfrihet och att inget kvantifierbart tillgängliggörande kan krävas.

En viktigt aspekt i detta sammanhang är vilka krav på redovisning och uppgiftslämnande som kommer att ställas. I skrivelsen från MPRT nämns bl a en plan för tillgänglighetsarbetet och en redovisning av utfallet.

TU inser att det självfallet måste ges ett underlag om tillgänglighet ska vara ett villkor för mediestöd. Det är dock viktigt att detta görs så enkelt och lätthanterligt som möjligt för företagen för att undvika administrativa bördor.

När det slutligen gäller det tilltänkta bemyndigandet till MPRT att meddela närmare föreskrifter är det särskilt angeläget att tydliggöra ramarna. TU tillstyrker då skrivelsens förslag om att – på samma sätt som i 5 kap 12 § andra stycket radio- och tv-lagen gäller i fråga om krav på tillgänglighet – klargöra att tillgängliggörande som ett villkor för medistöd ska bedömas med beaktande av sökandens finansiella förutsättningar och den tekniska utvecklingen av tillgänglighetstjänster.

Stockholm den 15 november 2017

Jeanette Gustafsdotter                         Per Hultengård

VD                                                           Chefsjurist

TU – Medier i Sverige                          TU Medier i Sverige

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.