Promemorian ”Återkallelse av sändningstillstånd med hänsyn till Sveriges säkerhet” (Ds 2022:20)

(Ku2022/01405)

Tidningsutgivarna (TU) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och får anföra följande.

Sammanfattning
  • TU avstyrker promemorians förslag.
  • TU anser att ett begrepp som ”fara för Sveriges säkerhet” är alltför otydligt och riskerar att framkalla ”självcensur”
  • TU anser att frågan om lämpligheten av att det allmänna, på de i promemorian angivna grunderna, alls ska kunna besluta om en indragning av sändningstillstånd bör göras till föremål för en förnyad, grundläggande – och vidgad – beredning.

Yttrandet i sin helhet kan hämtas här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.