TU (Tidningsutgivarna) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerad departementspromemoria.

Sammanfattning

TU har inget att erinra mot förslagen i promemorian givet att följande synpunkter beaktas.

Om förslagen

Ett genomgående fokus i promemorian är att främja konkurrens. TU ser positivt på detta.

Det ska samtidigt understrykas att den kommersiella radion utvecklats utifrån det regelverk och de marknadsförutsättningar som finns och som i dag ligger långt från de politiska intentioner som fanns vid starten. Detta är en verklighet man måste förhålla sig till när man överväger att genom regleringar främja konkurrensen  och mångfalden på området.

TU ser därför positivt på den föreslagna förändring som innebär att Myndigheten för Press Radio och TV (MPRT) fortsättningsvis inte ska bestämma sändningsområdenas omfattning utifrån vad som uppfattas som ””naturliga lokala sändningsområden” utan istället anlägga ett mera affärsmässigt perspektiv med hänsyn till vad som främjar mångfald och konkurrens.

Det finns grundlagsmässiga komplikationer vad gäller yttrande och etableringsfrihet med att en myndighet står för licensgivningen och de övriga åtgärder som är knutna till den. Frågan diskuterades ingående vid etableringen av den kommersiella radion, men det då föreslagna regelverket godkändes av Lagrådet. Det är dock viktigt att även i det nu aktuella lagstiftningsarbetet – med de förändringar som föreslås – ta detta i beaktande.

Enligt förslaget ska MPRT i frågor om sändningsområdenas omfattning samråda med Post- och Telestyrelsen (PTS). TU ser positivt på detta. Det kan dock finnas skäl att överväga om inte också en samrådsfunktion bör föreskrivas med Konkurrensverket i ärenden om tillståndsgivning, överlåtelse och återkallelse.

Vad gäller frågan om överlåtelse av tillstånd vill TU understryka att tillstånd som huvudregel ska kunna överlåtas och att den föreslagna helhetsbedömningen av hur en överlåtelse påverkar konkurrenssituationen i sändningsområdet måste ges en generös tillämpning, inte minst som förslaget – vilket också noteras i promemorian – ger en mindre förutsebarhet.

Vad slutligen gäller frågan om återkallelse av tillstånd vill TU understryka att en återkallelse av ett tillstånd är en från yttrandefrihetssynpunkt mycket ingripande åtgärd. Enligt förslaget ska en proportionalitetsbedömning göras och en återkallelse får endast ske om ”åtgärden står i proportion till möjligheterna att främja konkurrens och mångfald i sändningsområdet”. Enligt TU:s mening finns skäl att överväga om inte skrivningen bör stramas upp ytterligare, t ex genom att föreskriva att det dessutom ska föreligga ”särskild skäl” för åtgärden.

Stockholm den 13 oktober 2016

Per Hultengård

Chefsjurist, TU – Medier i Sverige

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.