TU har getts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och anför bl a  följande.

I promemorian föreslås att reklamskattesatsen fr o m år 2017 sänks från 3 till 2,5 procent för periodiska publikationer och att gränsen för återbetalning av reklamskatt höjs från 50 till 75 miljoner kronor i skattepliktig omsättning. För öviga skattskyldiga reklambärare (annonsblad m m) föreslås att skattesatsen sänks från 8 till 7,65 procent.

TU välkomnar förslaget om att ytterligare sänka reklamskatten, men framhåller att reklamskatten inte behöver avskaffas i ytterligare steg utan nu definitivt bör avskaffas helt.

Läs hela yttrandet här.