Vid projekteringen av en bilaga är det viktigt att beakta reklamskatten. Reklamskattesatsen är nämligen olika beroende på hur bilagan utformas.

Reklamskattelagens terminologi leder lätt till förvirring. Det talas där dels om ”bilaga” (för vilken skatten är 8 %), dels om ”del av tidning” (för vilken skatten är 3 % om för sådant material som följer med en dagstidning).Det är därför av central betydelse att vid beskattning skilja mellan vad som i reklamskattehänseende anses vara trycksaker som är en del, (sektion) av tidningen och sådana som är en bilaga till huvudpublikationen.

En bilaga till annan publikation än reklamtrycksak, t ex till en dagstidning, anses dels som en självständig trycksak, dels som en annons i publikationen. Därför kommer bilagan att beskattas i två led, dels för annonserna i bilagan, dels för att bilagan går med som en annons i huvudpublikationen.

Med begreppet ”bilaga” menas i reklamskattelagen en separat trycksak som lös eller inhäftad distribueras tillsammans med en publikation.

För att en trycksak skall klassas som en del (sektion) av tidning – och inte som en bilaga – har Riksskatteverket (RSV) ställt upp vissa krav som beskrivs i det följande. Om trycksaken sålunda uppfyller de kraven anses den vara en del av huvudpublikationen och beskattas endast i ett led och då som en annons i huvudpublikationen. Enligt RSV räcker det inte med att annonsmärka en bilaga för att den skall anses som en del av tidningen, utan det skall också på andra sätt framgå att den är en del av huvudtidningen.

Begreppsförvirringen har delvis sin grund i att reklamskattelagens bilagebegrepp inte motsvaras av det som finns i tryckfrihetsförordningen (TF). Enligt TF är en bilaga tvärtom en del av den tryckta skriften (tidningen) medan reklamskattelagens bilagebegrepp enligt TF närmast skulle vara att anse som en självständig publikation. I grunden kan problemet sägas handla om det förhållandet att bilagan ses dels som en självständig trycksak, dels som en annons i huvudpublikationen, d v s tidningen.

I det fortsatta behandlas dock endast reklamskattelagens terminologi.

Del (sektion) av tidning
En trycksak som följer med tidningen kan alltså vara av två slag: del av tidning (sektion) eller bilaga.

I fråga om del (sektion) av tidning gäller följande:

1) En del (sektion) av tidning beskattas på samma sätt som den publikation den medföljer, d v s följer den med en tidning är skattesatsen 3 %, följer den med en tidskrift eller gratistidning är skattesatsen 8 %. Rätt till återbetalning enligt 24 § RSL föreligger.

För att en trycksak skall anses utgöra del (sektion) av tidning måste följande förutsättningar uppfyllas:

(1) Trycksaken skall ha framställts av huvudtidningens utgivare eller på dennes uppdrag och bekostnad.

(2) Trycksaken skall ingå i huvudpublikationens hela upplaga eller sådan del av denna som sprids inom avgränsade geografiska områden eller sådan del av denna som sprids till en klart avgränsad målgrupp. Med klart avgränsad målgrupp avses t ex en rörelseidkare inom viss eller vissa branscher, pensionärer.

(3) Antingen skall trycksaken på väl synlig plats på första sidan vara försedd med uppgift om huvudtidningens namn (fullständigt namn, vedertagen förkortning eller logotyp) samt med uppgift om utgivningsdag, utgivningsvecka, utgivningsnummer eller dylikt som markerar sambandet med tidningen eller skall trycksaken vara paginerad och i övrigt vara utformad på ett sådant sätt att den framstår som ingående i tidningen*.

*Med uttrycket ”i övrigt vara utformad…” avser RSV att formatet i stort skall vara detsamma som huvudtidningen och att i huvudsak samma papperskvalitet skall användas. En tumregel är att man från RSV:s sida anser att trycksaken i allt väsentligt utseendemässigt skall överensstämma med tidningens huvuddel.

Vad gäller uppgift om huvudtidningens namn kan som exempel på en tidning om bilar och båtar som man vill skall utgöra en del av tidningen anges ”BIL & BÅT medföljer i dag X-tidningen” – kanske också med huvudtidningens logotype.

Om huvudtidningens namn och utgivningstidpunkt utelämnats måste trycksaken vara paginerad och likna tidningen i övrigt. Trycksaken skall pagineras med sidnummer som direkt följer sidnumreringen av tidningen i övrigt. Ges trycksaken sidnumren 3-7 skall dessa sidor vara överhoppade i tidningen.

Löpsedlar till tidningar och tidskrifter anses av RSV utgöra del av huvudpublikationen.

Bilaga
Om trycksaken inte anses som en del av huvudtidningen betraktas den som en bilaga. En bilaga kan i sin tur vara av två slag; en annonstrycksak eller en reklamtrycksak.

Annonstrycksak
Med annonstrycksak avses en trycksak som innehåller annonser och har försetts med t ex namn på annonsbyrå eller samlande beteckning som ”Modenytt”, ”Julklappstips” eller liknande. I normalfallet innehåller trycksaken annonser för flera sändare.

Beskattning av annonstrycksaken sker dels för upplåtelsen av utrymmet i annonstrycksaken, dels för offentliggörandet av reklambudskapet, d v s att den följer med huvudpublikationen (tidningen).

Den som upplåter annonsutrymmet är skattskyldig, t ex tidningsföretaget. Skattesatsen är 8 % på vederlaget för upplåtelsen. För upplåtelsen föreligger ingen återbetalning enligt 24 RSL eftersom bilagan är en självständig trycksak som inte har karaktär av dagspress.

Tidningsföretaget är också skattskyldigt för offentliggörandet av reklambudskapet i annonstrycksaken. Skatten är här 3 %. Beskattningen sker i två led. Rätt till återbetalning föreligger enligt 24 § RSL eftersom bilagan går med som annons i tidning som har karaktär av dagspress.

Reklamtrycksak
Med reklamtrycksak menas trycksak som framställts huvudsakligen i syfte att offentliggöra reklam. I normalfallet innehåller den reklambudskap för en sändare.

Reklamskatten för reklamtrycksaker avskaffades den 1 januari 1999, vilket innebar att skatten på 11 % för den trycktekniska framställningen avskaffades. Beskattningen för offentliggörandet som annons av reklamtrycksaker kvarstår emellertid. Skattskyldigt är det tidningsföretag med vilken reklamtrycksaken följer. Skattesatsen är 3 %. Rätt till återbetalning föreligger enligt 24 § RSL eftersom trycksaken följer med som bilaga till tidning som har karaktär av dagspress.

Skattskyldigheten avser vederlaget för offentliggörandet, d v s det pris tidningen tar för att låta reklamtrycksaken följa med tidningen som en bilaga.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.