Ståndpunkt

Ståndpunkt

Jeanette Gustafsdotter, vd
08-692 46 90, 070-624 45 56
jeanette.gustafsdotter@tu.se

Per Hultengård, jurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Jan Fager, jurist
08-692 46 06, 0703-92 34 44
jan.fager@tu.se

Jeanette Gustafsdotter, vd
08-692 46 90, 070-624 45 56
jeanette.gustafsdotter@tu.se

Per Hultengård, jurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Jan Fager, jurist
jan.fager@tu.se
08-692 46 06, 0703-92 34 44

Ståndpunkt

TU arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle. TU kämpar för den svenska tryck- och yttrandefriheten och påverkar politiker och allmänhet i frågor som är av avgörande betydelse för mediebranschen – och därmed för vår demokrati.  Vi verkar för att påverka beslutsfattare för att de ska fatta beslut och genomföra förändringar som är bra och viktiga för våra medlemmar och deras medarbetare. Här kan du läsa mer om vad vi tycker i olika frågor.

Våra pressmeddelanden finns här.

Promemorierna (Ju2018/01132/DOM) resp (Ju2019/00559/DOM)

Angående promemoriorna: ”Stärkt skydd i hyres- och arrendenämnder för hotade och förföljda personer och skärpt krav för ledamöterna i nämnderna” (Ju2018/01132/DOM) ”Införande av preklusionsregel i mål om ändring av hyresvillkor” (Ju2019/00559/DOM). TU – Medier i...

läs mer

”Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar” (Ds 2019:10)

TU har tagit del av ”Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar” (Ds 2019:10) och konstaterar att det föreslagna förbudet mot spridning av bilder från rättegångar inte omfattar spridning av bilder på det grundlagsskyddade TF-/YGL-området. TU avstyrker förslaget också i fråga om bilder utanför TF-/YGL-området mot bakgrund av de bestämmelser om ordning och säkerhet i domstol som nyligen trätt ikraft. TU förordar, om förslaget ändå genomförs, att det ska finnas undantag från straffansvar, där spridningen varit försvarlig.

läs mer

Mediepolitiken måste hänga ihop

Replik i Medievärlden på Weine Wiqvist inlägg ”Missförstånd om producentansvar för returpapper” Det finns självfallet ingen formell koppling mellan presstöd och producentansvar för papperstidningar, men förslaget krockar med regeringens uttalade löfte om att stärka...

läs mer

Remissvar: Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation – utkast till lagrådsremiss

Remissvar gällande “Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation – utkast till lagrådsremiss”: TU har förståelse för svårigheten att utforma en precis kriminalisering, avstyrker dock förslaget till lagrådsremiss om att kriminalisera ”samröre” i stället för ”deltagande” med en terroristorganisation och anser att oklarheterna om gränsdragningen mot journalistisk och publicistisk verksamhet alltjämt kvarstår.

läs mer

Public service-propositionen 2019

Regeringen har nu lagt fram sin public service-proposition. Förslagen i propositionen anger de villkor och riktlinjer för den verksamhet som ska bedrivas av programföretagen Sveriges Radio (SR), Sveriges Television (SVT) och Utbildningsradion (UR) under den kommande...

läs mer

Naturvårdsverkets utkast till slutrapport

Naturvårdsverkets utkast till slutrapport med vägledning gällande insamling av förpackningar och returpapper från bostadsfastigheter m m   TU – Medier i Sverige har tagit del av rubricerad rapport och får anföra följande. 1. Sammanfattning TU förordar att...

läs mer

”Tydligare regler vid distansförsäljning” (Ds 2019:3)

Justitiedepartementet har – efter kritik från EU-kommissionen – lagt fram förslag om skärpta regler vid distansförsäljning. TU kritiserar bl a förslagen om att en så kallad ångerblankett måste ”överlämnas” vid varje köp, t ex som en bifogad fil, och att tidpunkten för när ångerrätten börjar löpa ska räknas först fr o m att ångerblanketten är ”överlämnad”.

läs mer

”Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag” (U2019/00336/GV)

Sedan tidigare gäller offentlighetsprincipen i skattefinansierade privata friskolor. Detta har dock – med hänvisning till EU-rätten – ifrågasatts av friskolor som ägs av börsnoterade företag. Justitiedepartementet har utrett frågan och funnit att EU-rätten inte är något hinder och att offentlighetsprincipen sålunda ska gälla även i börsnoterade skolföretag. TU tillstyrker i ett remissvar den bedömningen.

läs mer

Promemorierna (Ju2018/01132/DOM) resp (Ju2019/00559/DOM)

Angående promemoriorna: ”Stärkt skydd i hyres- och arrendenämnder för hotade och förföljda personer och skärpt krav för ledamöterna i nämnderna” (Ju2018/01132/DOM) ”Införande av preklusionsregel i mål om ändring av hyresvillkor” (Ju2019/00559/DOM). TU – Medier i...

läs mer

”Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar” (Ds 2019:10)

TU har tagit del av ”Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar” (Ds 2019:10) och konstaterar att det föreslagna förbudet mot spridning av bilder från rättegångar inte omfattar spridning av bilder på det grundlagsskyddade TF-/YGL-området. TU avstyrker förslaget också i fråga om bilder utanför TF-/YGL-området mot bakgrund av de bestämmelser om ordning och säkerhet i domstol som nyligen trätt ikraft. TU förordar, om förslaget ändå genomförs, att det ska finnas undantag från straffansvar, där spridningen varit försvarlig.

läs mer

Mediepolitiken måste hänga ihop

Replik i Medievärlden på Weine Wiqvist inlägg ”Missförstånd om producentansvar för returpapper” Det finns självfallet ingen formell koppling mellan presstöd och producentansvar för papperstidningar, men förslaget krockar med regeringens uttalade löfte om att stärka...

läs mer

Remissvar: Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation – utkast till lagrådsremiss

Remissvar gällande “Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation – utkast till lagrådsremiss”: TU har förståelse för svårigheten att utforma en precis kriminalisering, avstyrker dock förslaget till lagrådsremiss om att kriminalisera ”samröre” i stället för ”deltagande” med en terroristorganisation och anser att oklarheterna om gränsdragningen mot journalistisk och publicistisk verksamhet alltjämt kvarstår.

läs mer

Public service-propositionen 2019

Regeringen har nu lagt fram sin public service-proposition. Förslagen i propositionen anger de villkor och riktlinjer för den verksamhet som ska bedrivas av programföretagen Sveriges Radio (SR), Sveriges Television (SVT) och Utbildningsradion (UR) under den kommande...

läs mer

Naturvårdsverkets utkast till slutrapport

Naturvårdsverkets utkast till slutrapport med vägledning gällande insamling av förpackningar och returpapper från bostadsfastigheter m m   TU – Medier i Sverige har tagit del av rubricerad rapport och får anföra följande. 1. Sammanfattning TU förordar att...

läs mer

”Tydligare regler vid distansförsäljning” (Ds 2019:3)

Justitiedepartementet har – efter kritik från EU-kommissionen – lagt fram förslag om skärpta regler vid distansförsäljning. TU kritiserar bl a förslagen om att en så kallad ångerblankett måste ”överlämnas” vid varje köp, t ex som en bifogad fil, och att tidpunkten för när ångerrätten börjar löpa ska räknas först fr o m att ångerblanketten är ”överlämnad”.

läs mer

”Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag” (U2019/00336/GV)

Sedan tidigare gäller offentlighetsprincipen i skattefinansierade privata friskolor. Detta har dock – med hänvisning till EU-rätten – ifrågasatts av friskolor som ägs av börsnoterade företag. Justitiedepartementet har utrett frågan och funnit att EU-rätten inte är något hinder och att offentlighetsprincipen sålunda ska gälla även i börsnoterade skolföretag. TU tillstyrker i ett remissvar den bedömningen.

läs mer

Pin It on Pinterest