”Främjandeförbudet diskriminerar svenska medieföretag, det är konkurrenssnedvridande och det är rättsosäkert och svårtillämpat, såväl för medieföretag som för tillsynsmyndighet.” Läs Tidningsutgivarnas debattartikel i Svenska Dagbladet den 12 maj 2011. Hela texten i debattartikeln följer nedan:

I Sverige är det i princip förbjudet för några andra än statens spelbolag och föreningslivet att anordna lotterier och spel.

I verkligheten anordnar dock utländska spelaktörer lotterier och spel som också svenska medborgare kan delta i, utan att staten kan ingripa mot dem. Den svenska staten upprätthåller i stället fiktionen av att ha kontroll över den svenska spelmarknaden genom att ge sig på de svenska medieaktörer som publicerar annonser för de utländska spelbolagen.

Vad det handlar om är det så kallade främjandeförbudet i lotterilagen, som innebär ett förbud mot att i yrkesmässig verksamhet främja spel som arrangeras utomlands, till exempel genom att publicera annonser. Det betyder i praktiken att svenska medieaktörer diskrimineras i förhållande till utländska medieaktörer som bedriver medieverksamhet i Sverige.

Huruvida detta främjandeförbud är förenligt med såväl gemenskapsrätten som yttrandefriheten har svenska domstolar ägnat mycket tid åt att bedöma. Frågan har – på begäran av Högsta domstolen – varit och vänt i EU-domstolen för ett förhandsbesked och inom kort ska Svea hovrätt avkunna dom i ett uppmärksammat mål mot Aftonbladets och Expressens tidigare chefredaktörer.

Samtidigt har Regeringsrätten i två viktiga domar slagit fast att publicering av spelodds på redaktionell plats skyddas av tryck- och yttrandefriheten och att Lotteriinspektionen inte får utfärda generella vitesförelägganden med förbud mot publicering av spelannonser. Det innebär självfallet en begränsning av Lotteriinspektionens möjligheter att upprätthålla den tillsyn man är ålagd.

Vi har sålunda en ordning i dag där en gärning å ena sidan är kriminaliserad, å den andra sidan delvis är obsolet och inte kan lagföras. Lagar med en sådan otydlighet är inte bra. Till detta kommer att den ”brottslighet” som består i att publicera annonser från utländska spelbolag kan antas sakna acceptans hos medborgarna.

Så här kan vi inte längre ha det. Spelmonopolets vara eller icke vara är en stor fråga – med uppenbar koppling till de statsintäkter det ger. Det har utretts under lång tid och det kräver eftertanke när man – och det bör man – låter det övergå i en reglerad spelmarknad.

Främjandeförbudet diskriminerar svenska medieföretag, det är konkurrenssnedvridande och det är rättsosäkert och svårtillämpat, såväl för medieföretag som för tillsynsmyndighet. I dag anordnas ett seminarium i riksdagen om främjandeförbudet och spelfrågan. Låt det bli ett första steg mot att avskaffa främjandeförbudet.

ANNA SERNER

vd Tidningsutgivarna (TU)

PER HULTENGÅRD

chefsjurist TU

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.