Funktionshindrades möjlighet att ta del av dagstidningars innehåll via s k taltidningar hotas av att regeringen skär ned anslagen, innan den kostnadsbesparande reformen hunnit genomföras.
Debattartikel i Resumé nr 23 2011.
Sedan snart 25 år tillbaka har funktionshindrande, framför allt synskadade, i likhet med alla andra svenska medborgare kunnat ta del av dagstidningarnas innehåll genom s k taltidningar.

Det är en riktig och viktig samhällelig insats. Den bör upprätthållas, oavsett i vilken form dagstidningen i framtiden publiceras. Men i dag är den dyr. I vissa fall kostar en taltidning uppemot 25.000 kr per abonnemang och år. Det är en kostnad som huvudsakligen tas av staten. Ibland räcker pengarna ändå inte och då täcker det enskilda tidningsföretaget upp förlusten. Den sortens ideell verksamhet är dock inget man kan räkna med, eller begära av dem, på längre sikt. De senaste åren har allt fler tidningsföretag tvingats konstatera att taltidningen, i takt med att taltidningsanslaget inte uppräknats, är en förlustverksamhet.

För att upprätthålla – och utvidga – den potentiella prenumerantkretsen, men också för att se över möjligheterna att minska kostnaderna, har regeringen gett de ansvariga myndigheterna Taltidningsnämnden (TTN), Talboks- och Punktskriftsbiblioteket (TPB) och Post- och Telestyrelsen (PTS) – i uppdrag att ta fram en modell för en övergång från inlästa taltidningar till Internetdistribuerade taltidningar.

Det bör – rätt hanterat och med en väl genomförd information gentemot användare och tidningsföretag – kunna äga rum inom några år. Redan där finns många miljoner att spara för staten utan minskade ambitioner gentemot taltidningsanvändarna. Men det måste få ta den tid som behövs.

Desto märkligare blir det då när regeringen och kulturdepartementet redan i den tilltänkta budgeten för år 2012 aviserat en kostnadsneddragning vad gäller taltidningsanslaget med 12 Mkr.

Det här är faktiskt riktigt ogenomtänkt. Den mest påtagliga effekten blir att den nuvarande taltidningsersättningen till tidningarna måste skäras ner ytterligare, varpå ett stort antal dagstidningar tvingas överväga att upphöra med taltidningsverksamheten. Incitamentet för att sedan på nytt dra igång denna efter en genomförd reform torde vara begränsat.

Regeringen bör därför – trots ivern att kortsiktigt genomföra besparingar – i 2012 års budget se till att långsiktigt säkerställa taltidningsutgivningen tills dess att ett teknik-skifte genomförts. Låt därför taltidningsanslaget bestå i den kommande budgeten under 2012, i värsta fall även år 2013. Det kommer att löna sig på sikt – för alla.

Per Hultengård
Chefsjurist, TU/Tidningsutgivarna

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.