Under den coronakris som nu pågår bör regering och riksdag värna information och fritt åsiktsutbyte genom att skattebefria allmänna nyhetstidningar från moms. Det skriver Victoria Svanberg, ordf TU – Medier och Jan Fager, tf vd TU – Medier i Sverige, på SvD Debatt den 13 april.

Annonsintäkterna faller tungtför landets nyhetsmedier och allt fler tvingas därför att permittera journalister och annan personal. Det sker mitt i den största kris Sverige upplevt i modern tid och när behovet av oberoende journalistik är som allra störst. Ett sätt för regering och riksdag att under denna kris värna medborgarnas grundlagsskyddade rätt till information och fritt åsiktsutbyte är att återinföra skattebefrielse från moms på allmänna nyhetstidningar. Det har ofta sagts vara omöjligt på grund av EU:s regler. TU kan i dag presentera en oberoende utredning som visar att det faktiskt går. Det handlar inte om EU-regler. Det handlar om politisk vilja och beslutsamhet.

Den senaste tiden har landets medier förlorat hundratals miljoner i annonsintäkter och det som en direkt följd av coronakrisen och den avstannande handeln. Och när vi, branschorganisationen TU – Medier i Sverige, frågar våra medlemmar om hur de tror att de närmsta veckorna och månaderna kommer att utvecklas pekar svaren på fortsatt nedgång.

Nu i april månad riskerar nyhetsmedierna ett annonstapp på mellan 30 och 50 procent. Resultatet av de minskade intäkterna har redan börjat märkas. På en lång rad orter över hela landet tvingas nu tidningar att permittera journalister och andra medarbetare. Det är neddragningar som tvingas fram trots att sajterna och de tryckta tidningarna sällan eller aldrig varit så lästa som nu.

Våra medlemmar säger också att de kan komma att pressas till ytterligare neddragningar om coronakrisen fortsätter och annonsintäkterna viker. Det är heller inte osannolikt att vissa tidningar och redaktioner kan komma att försvinna för alltid.

TU har tidigare presenterat förslag på en rad åtgärder som skulle hjälpa nyhetsmedierna genom coronakrisen. Förslaget om att stärka press- och mediestödet samt betala ut redan beslutat stöd direkt har hörsammats. Det är bra och det är medel som kommer att landa väl på flera utsatta redaktioner. Men det krävs mer.

Ett annat av TU:s förlag är att befria nyhetstidningar från mervärdesskatt samtidigt som avdragsrätten behålls. Det är en åtgärd som skulle ge positiva resultat för journalistiken på både kort och lång sikt. För samtidigt som annonsintäkterna faller rapporterar mediehusen att allt fler svenskar tecknar prenumerationer på sina lokala tidningar. De nya prenumerationsintäkterna väger inte upp de förlorade annonspengarna. Men med ett momsundantag skulle den här uppgången effektivt ge ökade resurser till journalistiken.

I debatten – även från departementshåll – har det hävdats att en skattebefrielse är omöjlig på grund av EU-regler. Men enligt TU:s mening är ett momsundantag förenligt med EU:s mervärdesskattedirektiv genom den artikel (111 b) som en gång infördes för att Sverige skulle kunna fortsätta ha det momsundantag som fanns när vi gick med i EU 1995. Ståndpunkten får också stöd i den utredning som TU låtit det oberoende revisions- och rådgivningsföretaget EY utföra.

Skatteexperterna på EY:s slutsats är klar. Sverige har full frihet att besluta om ett kvalificerat momsundantag och vi kan återinföra ett kvalificerat undantag för leveranser av allmänna nyhetstidningar. De menar därtill att vi eventuellt kan införa ett kvalificerat undantag som omfattar även andra tidningar än allmänna nyhetstidningar.

Om regering och riksdag vill underlätta tidningarnas trängda ekonomi i ett kritiskt läge både för journalistiken och landet är alltså EU:s regelverk inte ett hinder. Det handlar uteslutande om politisk vilja.

Ett kvalificerat momsundantag är inte heller någon nyhet. Undantaget skulle alltså innebära en återgång till den ordning som gällde tidigare. Redan när mervärdesskatten en gång infördes insåg man det olämpliga i att beskatta medborgarnas rätt till information och såg därför till att allmänna nyhetstidningar var undantagna. I dessa dagar framstår den insikten som än mer uppenbar.

Ett momsundantag skulle inte bara hjälpa journalistiken genom att en större andel av prenumerations- och lösnummerpriset kan återinvesteras i fortsatt rapportering och redaktionell utveckling. Det skulle också göra konkurrenssituationen på dagens mediemarknad mer rättvis. För i praktiken favoriserar dagens skatteregler de globala it-jättarna på de lokala mediernas bekostnad och snedvrider på så sätt konkurrensen. Rent skattetekniskt anses it-jättarna inte vara permanent etablerade i landet och beskattas därför vanligen i mindre utsträckning än de lokala medierna.

Frågan om beskattning av dessa giganter har ofta varit uppe för debatt. Hittills har regeringen dock valt att vänta på de skatteförslag som EU och den internationella samarbetsorganisationen OECD håller på att arbeta fram. Men de här processerna tar lång tid. Nu finns ett utmärkt tillfälle för regering och riksdag att på egen hand stärka den svenska journalistiken och ge marknaden en mer rättvis spelplan. Det är dags att göra något åt momsen.

Den svenska demokratin bygger på fri åsiktsbildning, frihet för alla och envar att inhämta och ta emot upplysningar samt ta del av andras yttranden. Men vad händer med dessa rättigheter om rapporteringen och debattforumen försvinner? En rad studier visar att när den lokala tidningen – som på de allra flesta orter är den primära nyhetskällan – försvinner så ökar också risken för polarisering, desinformation och korruption. Det samtidigt som både engagemanget i civilsamhället och benägenheten att utnyttja de demokratiska rättigheterna minskar.

Därför bör regering och riksdag snarast göra vad de kan för att minska snedvridningen av konkurrensen på mediemarknaden och lindra coronakrisens skadliga effekter på det demokratiska samtalet. Ta bort momsen på allmänna nyhetstidningar – nu.

Victoria Svanberg, ordförande TU – Medier i Sverige och delägare i NWT-koncernen
Jan Fager, tf vd TU – Medier i Sverige

EY:s pm om kvalificerat momsundantag för tidningar kan du ladda ned här.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.