Till justitieminister Morgan Johansson

Offentlighet och meddelarfrihet under covid-19

TU – Medier i Sverige (TU) är branschorganisation för svenska dagspress- och medieföretag. En av TU:s viktigaste uppgifter är att arbeta för att säkerställa en så långtgående offentlighetsprincip och meddelarfrihet som möjligt – därmed medborgarnas och mediernas insyn och ytterst det öppna samhället.

Öppenheten i samhället har dock, liksom mycket annat, utsatts för kraftiga påfrestningar under covid-19-krisen, den gör det alltjämt. Det har varit en grannlaga uppgift för många, såväl hos myndigheter som hos medier.

Informationsintresset och efterfrågan av trovärdig information hos medborgarna har ställts mot ett behov av stabilitet och samhällsskydd – ibland även under ett, ofta missriktat, påstående av omsorg om skydd för personlig integritet. Det borde inte, men kan, bli fel.

TU har tagit del av direktiven (2020:74) till den så kallade coronakommissionen, som meddelades den 30 juni 2020.

TU noterar här att frågan om hur offentlighetsprincipen och meddelarfriheten fungerat under coronakrisen inte ingår i utredningsuppdraget.

Det kan dock konstateras att detta varit ett mycket stort problem i praktiken. Mediernas strävan efter att kunna berätta och informera har, som vi uppfattar det, inte tillgodosetts. Det har till och med förekommit att handlingar raderats. Allt detta ger en grogrund för misstänksamhet och konspirationsteorier som ingen är betjänt av.

Mot den bakgrunden skulle TU välkomna en särskild granskning av just offentlighetsprincipen och meddelarfriheten under coronakrisen. Inte för att anklaga eller för att leta felsteg – de rättsliga prövningarna i de enskilda fallen pågår i förekommande fall i förvaltningsdomstolarna och hos Justitieombudsmannen – utan mera i riktning för att objektivt granska varför principerna om offentlighet och meddelarfrihet faktiskt inte verkar ha fungerat på många håll under coronakrisen när de som bäst behövdes.

TU efterfrågar alltså en objektiv granskning, såväl från ett medie- som ett myndighetsperspektiv, i syfte att alla ska stå bättre rustade vid nästa kris.

En viktig utgångspunkt är då att offentlighetsprincipen utgör grundvalen för ett fritt och öppet samhälle och att detta måste vara en självklar inställning från myndigheternas sida.

TU hemställer mot den bakgrunden att regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att granska hur offentlighetsprincipen och meddelarfriheten hittills fungerat under coronakrisen samt att, i förekommande fall, lämna förslag om åtgärder för att säkerställa att dessa grundläggande principer i framtiden ska fungera bättre.

TU står självfallet till förfogande för att medverka i ett sådant arbete.

Stockholm den 2 juli 2020

TU – Medier i Sverige

Ewa Thorslund, vd

Per Hultengård, jurist

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.