Larsson_Hultengard_460

Debattartikel i Expressen 28/2 2012. Okritiska jour­nalister får ta del av allmänna handlingar. Men de som inte är tillräckligt hovsamma får nobben. Det konstaterar Nyhetsbyrån Siren och Tidningsutgivarna som testat hur sekretess­reglerna för passbilder fungerar i praktiken.
I juli 2004 infördes nya sekretessregler för bilder i pass- och körkortsregister med ett så kallat omvänt skaderekvisit. Det betyder att pass- och körkortsbilder inte får lämnas ut annat än om det kan bevisas att den som är på bilden eller någon närstående inte lider men. Syftet med lagändringen angavs vara omsorg om den enskildes integritet.

Hur denna inskränkning av offentlig­hetenfungerar i praktiken har nu undersökts av Nyhetsbyrån Siren och Tidningsutgivarna.

Den 18 januari 2012 begärde Sirens chefredaktör Matti Larsson med stöd av bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) en kopia på passbilden av Chris Heister, lands­hövding i Stockholms län. Syftet angavs vara jour­nalistiskt. Nyhetsbyrån utlovade ett devot hyllnings­porträtt, fritt från kritiska kommentarer eller omdömen. Chris Heister förutsågs bli både ”glad och smickrad” över det okritiska personporträttet. Två veckor senare lämnade rikspolisstyrelsen ut en kopia av pass­bilden.

Samtidigt begärde nyhetsbyrån ut en kopia på passbilden av Lars Bäckström, landshövding i Västra Götaland. Också i detta fall angavs ett journalistiskt syfte, i detta fall en kritisk och närgången granskning av Bäckströms betydelse för den så kal­lade Göteborgsandan, som skulle kunna leda till att hans heder och vandel skulle kunna komma att ifråga­sättas.

Med stöd i bestämmelserna i offentlighets- och sekretess­lagen meddelade riks­polisstyrelsen här ett avslag. ”Med hänsyn till vad Matti Larsson har uppgett om sig och syftet med sin begäran, finner riks­polisstyrelsen att det inte står klart att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Passfotografiet omfattas därför av sekretess.”

Slutsatsen är glasklar. Okritiska journalister får vad de vill ha, kritiskt granskande straffas med kalla handen.

Det spelar egentligen ingen roll att avslaget i sig är fånigt. En lands­hövding är en extremt offentlig person. Det finns hundratals foto­grafier på Lars Bäckström på internet, flera av dem kan laddas ner som gratis pressbilder på läns­styrelsens egen hemsida.

Det viktiga är att detta är en ordning som är ovärdig en demokrati med långa traditioner av en grundlagsstadgad offentlighetsprincip. Det är inte godtagbart att en myndighet ska göra antaganden och värderingar om publiceringars eventuella konsekvenser och sedan låta dessa gissningar ligga till grund för beslut om allmänna handlingar skall lämnas ut eller ej.

Vi kommer nu därför att göra en formell framställan till justitiedepartementet om att göra en översyn av pass- och körkortssekretessen.

MATTI LARSSON
Chef­redaktör för Nyhets­byrån Siren.

PER HULTENGÅRD
Chefsjurist för Tidnings­utgivarna.

Fakta: Tvärstopp sedan 2004 – inte ens Reinfeldts passfoto lämnas ut
Fram till 2004 var fotografier i pass- och körkortsregistren i princip offentliga handlingar. Undantag gällde endast där det ”av särskild anledning” kunde antas att den enskilde eller någon närstående skulle lida men om bilden lämnades ut.
2004 ändrades bestämmelsen så att sekretess gäller ”om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men”. Regeringen hävdade att enskildas ”krav på trygghet” vägde tyngre än offentlighetsprincipen och hävdade till och med att det var troligt att den fria debatten skulle stärkas om enskilda kunde uttala sig utan risk för att deras bild skulle publiceras i ”hotfulla” sammanhang.
Sedan dess har det blivit tvärstopp för den som vill få ut bilder med stöd av offentlighetsprincipen. Det finns till och med exempel där man vägrat lämna ut statsminister Fredrik Reinfeldts passbild.

Källa: Tidningsutgivarna/Siren

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.