I en debattartikel som i dag publicerats på Aftonbladet Kultur skriver de ledande företrädarna för Medieinstitutet Fojo, Reportrar utan gränser, Journalistförbundet, Sveriges Tidskrifter och Utgivarna i en gemensam debattartikel om journalister som måltavlor i det pågående ryska kriget mot Ukraina. Nedan följer texten på svenska, engelska och ryska. Below is the text in Swedish, English and Russian. Ниже текст на шведском, английском и русском языках.

Det har nu gått ett år sedan den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina inleddes. Tiotusentals människor har dödats, städer och byar har bombats till oigenkännlighet. Miljontals människor har flytt. Många av dem har kommit till EU och fått stanna tack vare det så kallade Massflyktsdirektivet.

Många ukrainska journalister har under kriget utsatts för attacker som kan betraktas som krigsförbrytelser. Ryska trupper har fört bort och fängslat, misshandlat och torterat journalister – flera har dödats.

Flera redaktioner har ockuperats och förstörts, tv- och radiomaster bombats och medier har utsatts för cyberattacker. De ryska attackerna har även riktats mot utländska journalister, som i flera fall även skadats och dödats.

Fria och oberoende medier – och då inte minst dess företrädare på fältet – är avgörande för att sprida information om vad som sker under krig, såväl till den egna befolkningen som till oss i omvärlden. Det har gjorts flera insatser från bland annat svenska och europeiska medieorganisationer för att samla in pengar till löner, arbetsredskap, generatorer och skyddsutrustning till ukrainska mediehus och journalister, ett arbete som fortsätter och som kommer att behövas även i ett återuppbyggnadsskede efter att kriget är över.

Utöver det materiella är grundläggande pressfrihet en avgörande faktor för att nyhetsrapporteringen ska fungera. Detta är något som tyvärr kringskurits för ukrainska medier av den egna regeringen. Om Ukraina ska kunna komma vidare i den process som inletts för att släppa in landet i EU så måste pressfriheten vara ovillkorlig.

Motsvarande påtryckningsmedel finns dessvärre inte mot angriparlandet Ryssland, där någon reell pressfrihet inte alls längre existerar. Närmare 20 journalister sitter i fängelser, fler än 300 har flytt landet och alla oberoende medier har tvingats stänga ner.

De oberoende ryska journalister som inte vill infoga sig i propagandamaskineriet hotas av trakasserier och långvariga fängelsestraff. Varken svenska eller andra europeiska medieorganisationer kan längre hjälpa pressade ryska kollegor att verka på hemmaplan.

Det är vår gemensamma uppfattning att ryska journalister bör få möjlighet att ansöka om humanitära visum i europeiska länder och erbjudas frizoner i demokratier som ser värdet av yttrandefrihet och fri press. De bör även få stöd för att kunna fortsätta sin bevakning av Ukraina och Ryssland i exilen.

Då får vi fler oberoende ukrainska och ryska journalister som kan göra sitt jobb och rapportera om såväl kriget som korruption, misskötsel av offentliga medel och andra brister i samhället, utan rädsla för repressalier. Ett stärkt stöd till ukrainska och ryska journalister är också ett stöd till fred och demokrati.

Kersti Forsberg, verksamhetschef Medieinstitutet Fojo
Erik Halkjaer, ordförande Reportrar utan gränser
Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet
Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter
Robert Olsson, vd Utgivarna
Johan Taubert, vd Tidningsutgivarna

* * *

Several publishing organizations jointly write about the importance of press freedom even in wars. Democratic countries must offer independent Russian journalists’ refuge when they are no longer able to act for free speech in their home country.

It has now been one year since the full-blown Russian invasion of Ukraine commenced. Tens of thousands of people have been killed, while cities and villages have been bombed to the extent that they are unrecognizable. Millions of people have fled. Many of these have come to the EU and been able to stay thanks to the “Temporary Protection Directive”.

Many Ukrainian journalists have also been exposed to attacks that can be considered war crimes. Russian troops have abducted, captured, tortured, and abused journalists, and several have been killed.

Several editorial offices have been occupied and destroyed, TV- and radio towers have been bombed, and media have been exposed to cyber-attacks. The Russian attacks have also been targeted at foreign journalists, who in many cases have also been injured or killed.

Free and independent media – and not least their representatives on the ground – are critical to spreading information about the developments during wars, to the local population and the outside world alike. There have been several initiatives from Swedish and European media organizations to fundraise for salaries, equipment, generators, and public protection equipment for Ukrainian media houses and journalists. This work continues and will be needed even in a stage of reconstruction after the war ends.

Beyond material factors, basic press freedom is a decisive factor for functional news reporting. Unfortunately, the Ukrainian government has decimated this for its media. If Ukraine is to progress in the EU accession process, freedom of the press must be restored.

Similar levers of pressure, unfortunately, do not exist for the abusing country, Russia, where press freedom, de facto, no longer exists. Nearly 20 journalists are imprisoned, over 300 have fled the country, and all independent media have been forced to shut down.

Those Russian journalists who do not comply with the “propaganda machinery” are threatened, harassed, and face long prison sentences. Neither Swedish, nor any other European media organizations, can support their Russian colleagues to operate in their home country.

In our shared opinion, Russian journalists should be able to apply for humanitarian visas in European countries and be offered refuge in democracies that see the value of freedom of opinion and press freedom. They should also be supported to continue their coverage of Russia and Ukraine in exile.

This would result in more Ukrainian and independent Russian journalists being able to do their jobs and report on the war, corruption, mismanagement of public funds, and other failures in society, without fear of repercussion. Strong support for Ukrainian and independent Russian journalists is support for peace and democracy.

* * *

Организации публицистов и журналистов Швеции подготовили совместный текст о значении свободы прессы во времена войны и необходимости предоставления российским журналистам возможности временного перемещения в демократические страны в условиях отсутствия свободы слова в их стране.

Прошел год с начала полномасштабного вооруженного нападения России на Украину. Десятки тысяч были убиты, города и населенные пункты разрушены до неузнаваемости. Миллионы людей были вынуждены уехать. Многие из уехавших находятся в странах ЕС, где они получили возможность остаться благодаря Директиве о временной защите.

Многие украинские журналисты подверглись преследованиям, которые могут быть расценены как военные преступления. Российские войска похищают, берут в плен, подвергают пыткам и избиениям журналистов украинских медиа, несколько журналистов были убиты.

Ряд редакций украинских медиа были захвачены или разгромлены, в ходе обстрелов были разрушены теле- и радиовышки, редакции подвергались кибератакам. Жертвами российской агрессии стали и зарубежные корреспонденты, некоторые из них были убиты или ранены.

Свободные и независимые медиа – в том числе и их представители, работающие в полевых условиях, – играют решающую роль в информировании населения своей страны и мировой аудитории о том, что происходит на сцене военных действий. Многие, в том числе шведские и европейские медиаорганизации внесли вклад в поддержку украинских коллег, собирая средства на зарплаты, помогая украинским редакциям и журналистам оборудованием, генераторами и средствами персональной защиты. Эта работа не прекращается, и она будет востребована и после окончания войны – в период восстановления страны.

Материальная поддержка важна, но фундаментальная свобода прессы является решающим фактором для обеспечения работы журналистов. К сожалению, введенные правительством меры ограничивают свободу украинских медиа. Для того, чтобы Украина смогла продолжить процесс вступления в ЕС, свобода прессы в стране должна быть безоговорочно восстановлена.

К сожалению, нет аналогичных механизмов воздействия на страну-агрессора – Россию, в которой реальной свободы слова больше не существует. Около 20 журналистов находятся в тюрьмах, более 300 журналистов покинули страну, независимые медиа были вынуждены закрыться.

Российским журналистам, которые не хотят быть частью пропагандистской машины, грозят преследования и длительные тюремные заключения. В этих условиях ни шведские, ни европейские медиаорганизации не могут помочь находящимся под прессом российским коллегам продолжать выполнять свою работу находясь в стране.

Мы едины во мнении, что российским журналистам должна быть дана возможность получения гуманитарных виз в европейские страны и предоставлены свободные зоны в демократических обществах, ценящих свободу слова и свободную прессу. Им необходима поддержка, обеспечивающая возможность освещать события в России и Украине, находясь в изгнании.

Тогда у большего числа украинских и российских журналистов будет возможность выполнять свою работу – сообщать о войне, коррупции, злоупотреблениях общественными средствами и других проблемах в их обществах, не опасаясь подвергнуться репрессиям. Поддержка украинских и российских журналистов – это поддержка мира и демократии.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.