TU har tagit fram en rapport ”Mervärdesskatt på digitala tidningar” om hur en sänkning av digitalmomsen skulle kunna genomföras lagtekniskt. Vi har nu uppdaterat rapporten i en tredje upplaga som fångar upp de senaste besluten från EU och Ekofinrådet.

I Sverige omfattas tidningar av en reducerad momssats om 6 procent. Det är för att främja läsande, kvalitetsjournalistik och demokratisk debatt. Men den lägre momssatsen gäller i dagsläget bara för tryckta tidningar. Momsen på digitala versioner av samma tidningar är 25 procent. Sverige är numer inte förhindrat att införa den lägre momssatsen på digitala tidningar eftersom det finns ett beslut från Ekofinrådet (12657/18) från den 30 oktober. Beslutet ger även en möjlighet till införande av ett s.k. kvalificerat undantag från moms på omsättning av såväl tidningar i tryckt som digital form. Kvalificerat undantag innebär att försäljningen är momsfri samtidigt som säljaren har rätt till återbetalning av moms på kostnader för tillhandahållandet. Även om ändringen i mervärdesskattedirektivet innehåller en valfrihet vad gäller införandet av en lägre momssats, är det enligt vår mening oförenligt med neutralitetsprincipen att Sverige skulle behålla en situation där olika momssatser gäller för tidningar i tryckt eller digital form. En harmonisering av momssatserna för tillhandahållandet av tidningar i tryckt respektive digital form måste alltså ske. Denna skrivelse innehåller mot ovan bakgrund ett förslag på harmonisering av momssatserna på tidningar oberoende på det tekniska media de tillhandahålls. Förslaget innebär en ändring av mervärdesskattelagen så att momssatsen sänks på tillhandahållande även av digitala tidningar till 6 procent. Härvid görs vidare klart att sänkningen av momssats omfattar såväl digitala kopior av tidskrifter i pappersform som tillgång till motsvarande innehåll online. Skrivelsen innehåller också ett förslag på ändring av mervärdesskattelagen i syfte att införa ett s.k. kvalificerat undantag på tillhandahållande av tidningar i såväl tryckt som digital form. En sänkning av momssatsen respektive införandet av ett kvalificerat undantag förväntas dock innebära positiva effekter på läsandet och deltagandet i samhällsdebatten samt de kommersiella möjligheterna för tidningsutgivare att fortsätta tillhandahålla ett gott journalistiskt innehåll i sin utgivning. Båda dessa effekter är förenliga med de motiv i form av ökat läsande och tillgången till god journalistik som ursprungligen låg bakom införandet av den lägre momssatsen på tidningar.

Läs rapporten Mervärdesskatt på digitala medier, version tre, den 9 november 2018.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.