Finansdepartementets aktuella förslag:

Skattesatsen ska sänkas till sex procent på produkter som tillhandahålls på elektronisk väg och motsvarar böcker, tidningar och tidskrifter samt andra liknande produkter som i dag beskattas med sex procent. Produkter som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam eller helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik ska inte omfattas.

I förslaget föreslås att avgränsningen mellan produkter/tjänster som omfattas av reduceringen och som inte omfattas ska göras utifrån tjänstens innehåll, funktion och användningsområde.

Regeringen anser inte att man bör definiera vad som utgör en elektronisk publikation. En sådan definition riskerar att snabbt bli inaktuell. Lagtexten bör utformas så att den är hållbar i förhållande till den tekniska utvecklingen.

I promemorian sägs att för att en produkt som tillhandahålls på elektronisk väg ska omfattas av den nya bestämmelsen bör dess användningsområde vara huvudsakligen detsamma som för en motsvarande tryckt produkt. Produkter som kombineras med andra tjänster, och som därigenom får ett annat eller betydlig större användningsområde kan enligt promemorian uppvisa skillnader som inte huvudsakligen följer av att tillhandahållandet sker på elektronisk väg. De bör därför inte omfattas av den reducerade skattesatsen.

Samtidigt beskriver man utvecklingen vad avser digitala böcker:

”Digitaliseringen innebär även att det är möjligt att skapa nya framställningsformer som blandar text, rörlig bild och ljud som gör att en elektronisk bok inte liknar en tryckt eller inläst bok som inte är digital. Med en elektronisk bok förstås vanligen en bok i elektronisk form som är avsedd att läsas på en dator, smartphone, surfplatta eller specialanpassad läsare för elektroniska böcker. Den kan förekomma i olika filformat och distribueras på olika sätt. Dessa filer hämtas ofta från webben till en egen utrustning. För att kunna läsa böckerna krävs ett särskilt program. En elektronisk bok kan också vara en ljudbok som går att lyssna på utan nedladdning eller som kan strömmas utan nedladdning. Med en sådan förstås vanligen en inläst bok som är avsedd att spelas upp med hjälp av dator, musikanläggning eller något mobilt uppspelningsverktyg. En elektronisk bok kan innehållsmässigt motsvara en tryckt förlaga avseende text, illustrationer och formgivning. Utöver sådana finns även elektroniska böcker vars textinnehåll har utökats och kombinerats genom att andra medier finns med i produkten. Även sådana elektroniska böcker bör omfattas av den reducerade skattesatsen om användningsområdet huvudsakligen är detsamma som för motsvarande böcker i fysisk form.”

Det är TU:s uppfattning att detsamma bör gälla mediehusens produkter, andra än digitala utgåvor av tidningen samt digitala artiklar, som på samma sätt kan blanda text, rörlig bild och ljud och där användningsområdet huvudsakligen är det samma som den tryckta tidningen.

Ovanstående ska ses som en kortfattad analys. En grundligare analys bereds inom TU. Svar ska inkomma till Finansdepartementet senast den 21 januari 2019.

Läs hela promemorian >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.