Lagpaketet Media Freedom Act (MFA) som EU-kommissionen nu presenterat bygger vidare på det tidigare direktivet om audiovisuella medietjänster och är sagt att öka transparensen, oberoendet och ansvarsskyldigheten kring kontroll och pressfrihet. En annan uttalad målsättning är att förhindra politisering av public service-medier och säkra finansiering av medier för att stödja mångfald och diversitet.

Samtidigt har det från internationella medieorganisationer, inklusive News Media Europe där Tidningsutgivarna ingår, funnits en oro att kommissionens ambitioner med MFA riskerar att påverka pressfriheten negativt.

Efter att ha tagit del av förslaget är Tidningsutgivarna fortsatt såväl försiktigt positiva som osäkra och direkt negativa.

Det är en god ambition från kommissionen att vilja stärka pressfriheten, speciellt avseende länder med mindre väl utbyggd frihet. Men risken är att denna ambition istället krymper eller försvårar densamma på den svenska och andra väl fungerande marknader. I Sverige har vi ju av tradition ett självreglerande system som inte politiker och myndigheter lägger sig i. Vår uppfattning är kort sagt att EU inte ska reglera det som fungerar utan koncentrera sig på det som inte fungerar.

Från Tidningsutgivarnas sida är det framförallt två saker i förslaget vi känner oro inför eller ställer oss direkt negativa till:

  • Dels handlar det om ytterligare lager avseende den så kallade ägarkoncentrationsfrågan och förvärvskontroll som riskerar att skapa osäkerhet och i värsta fall förhindra/försvåra eventuella framtida nödvändiga konsolideringar. Kommissionen förefaller vilja ha detta som skydd för mångfald, medan vi är övertygade om att de förvärv som görs och har gjorts i närtid just har stärkt den svenska mångfalden och möjliggjort överlevnad.
  • En ytterligare röd flagg finns kring den nya myndighet eller organ, European Board for Media Services, som kommissionen vill skapa – bestående av representanter från tillsynsmyndigheter i medlemsländerna. Det vore oerhört olämpligt och ett direkt hot mot vår svenska modell. Denna syn delas av News Media Europes medlemmar – och då särskilt våra nordiska grannar. Den nya myndigheten sägs vara tänkt att tillse att MFA följs, men Tidningsutgivarna ser en risk att detta flyttar mer makt till kommissionen och EU över frågor som i allra högsta grad bäst lämpar sig för nationell hantering.

Tidningsutgivarna kommer nu att jobba vidare med Media Freedom Act, både nationellt och via News Media Europe.

Sverige tar över som ordförandeland i EU den 1 januari 2023 och MFA kommer därför att vara en viktig fråga för den svenska regeringen att hantera.

När nu kommissionen presenterat sitt förslag ska det svenska kulturdepartementet producera en faktapromemoria till riksdagen. Tidningsutgivarna kommer att delta i detta arbete genom remissmöten med departementet. När TU:s styrelse åker till Bryssel och besöker Europaparlamentet och den svenska representationen i oktober står också den här frågan på dagordningen.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.