Remissvar

TU är ofta anlitad som remissinstans till statliga utredningar och myndighetsutredningar. Det handlar om alla de frågor som har betydelse för medieföretagen – allt från mediestöd, moms och distribution, till tryck- och yttrandefrihet, offentlighet, upphovs- och marknadsföringsrätt.

 

Remissvar avseende ny terroristlag

TU tillstyrker att de nuvarande regleringarna av terroristbrott samlas i en ny terrorisrbrottslag, är fortsatt kritiskt till utformningen av förbudet mot samröre med terroristorganisation då det riskerar att även omfatta journalisters arbete och avstyrker förslaget om en utvidgning av brottet om utbildning för terrorism.

läs mer

Remissvar gällande EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder

TU avstyrker förslagen om en ny bestämmelse med absolut sekretess och förordar att en bestämmelse med en skadeprövning och att inskränka meddelarfriheten i sitt remissvar på promemorian ”Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan”.

läs mer

Remissvar gällande sekretess vid ingångsavdrag

TU avstyrker förslaget om absolut sekretess för uppgifter om beslut om godkännande och upphörande om så kallade ingångsavdrag mot bakgrund av det insynsintresse som föreligger. TU förordar istället en sekretessbestämmelse med ett rakt skaderekvisit, det vill säga med en presumtion för offentlighet.

läs mer

Opinion

Per Hultengård, jurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Jan Fager, tf vd
08-692 46 06, 073-069 00 31
jan.fager@tu.se

Pin It on Pinterest