Svenska Tidningsutgivareföreningen (Tidningsutgivarna) som beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande får härmed anföra följande.

1. Inledande synpunkter
Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av personuppgiftslagen. Syftet har varit att undersöka om det, trots gällande EG-direktiv om personuppgifter, går att införa regler mot missbruk av personuppgifter i stället för den nuvarande ordningen med regler om hanteringen av sådana uppgifter.

Tidningsutgivarna finner uppdraget angeläget. Personuppgiftslagens bestämmelser medför tolkningssvårigheter och aktualiserar konflikten mellan den grundlagsstadgade yttrandefriheten och skyddet för behandling av personuppgifter. Den för Sverige så unika offentlighetsprincipen har inte sällan kommit att stå i fokus för debatten kring personuppgiftslagen och dess förenlighet med svensk rättstradition i allmänhet och svensk offentlighetstradition i synnerhet.

2. Behandling av ostrukturerat material som inte innefattar ett missbruk av personuppgifter tillåts
I betänkandet föreslås att behandling av vissa personuppgifter som inte ingår i och inte heller är avsedda att ingå i en samling av personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av just personuppgifter, skall undantas från nästan samtliga hanteringsregler i personuppgiftslagen. I stället införs en missbruksregel. Förslaget innebär att personuppgiftslagen inte blir tillämplig på vardaglig hantering av personuppgifter i ostrukturerat material, t ex e-postskrivelser och Internetpublicering, så länge den inte innebär ett otillbörligt intrång i den personliga integriteten.

Tidningsutgivarna anser att det är ytterst angeläget att den nuvarande ”hanteringsmodellen” med dess krävande bestämmelser överges för en missbruksmodell. Tidningsutgivarna tillstyrker därför utredningens förslag om ett införande av en missbruksmodell.

Enligt Tidningsutgivarnas mening är det dock oklart vad som kan hänvisas till ett s k ”ostrukturerat material”. Tidningsutgivarna noterar att utredningen i betänkandet visserligen behandlar vad som avses med ostrukturerat respektive strukturerat material, men att den inte lyckas göra en avgränsning på området. Detta är naturligtvis inte tillfredsställande – i synnerhet med tanke på att syftet med betänkandet är att vardaglig och harmlös hantering av personuppgifter skall underlättas och förenklas. Undantaget präglas i detta avseende i stället av ett inte obetydligt mått av osäkerhet och bör därför förtydligas.

3. Registerutdragsförpliktelsen behålls
I betänkandet föreslås en ny bestämmelse – 26 a § – som innebär att skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande. Den stadgar bl a att information enligt 26 § i form av ett registerutdrag inte behöver lämnas i den utsträckning detta visar sig vara omöjligt eller skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats.

Tidningsutgivarna anser att det allra bästa vore att avskaffa, eller i varje fall ytterligare begränsa, den för den personuppgiftsansvarige så betungande skyldigheten att lämna registerutdrag. Det får dock konstateras att persondatadirektivet inte medger detta. Det är därför angeläget att man från svensk sida arbetar för att få till stånd en ändring av direktivet. I avvaktan på detta tillstyrker Tidningsutgivarna utredningens förslag.

4. Personuppgiftslagens förhållande till offentlighetsprincipen
I betänkandet föreslås en ny lydelse av 8 § personuppgiftslagen. Ändringarna i bestämmelsens första stycke innebär att de generella bestämmelserna i personuppgiftslagen inte inskränker myndigheternas skyldighet enligt offentlighetsprincipen i 2 kap. TF att på begäran söka efter, sammanställa och lämna ut personuppgifter. Genom ett nytt tredje stycke anges att sådana andra organ som har att tillämpa offentlighetsprincipen skall jämställas med myndigheter vid tillämpningen av 8 § personuppgiftslagen.

Tidningsutgivarna delar utredningens uppfattning att bestämmelsen i 8 § personuppgiftslagen blir tydligare om, förutom den skyldighet som finns att lämna ut personuppgifter, de grundlagsenliga skyldigheterna att söka efter och sammanställa personuppgifter uttrycks i bestämmelsen. Härigenom klargörs att offentlighetsprincipen alltid går före personuppgiftslagens bestämmelser.

Enligt Tidningsutgivarnas mening är det vidare lämpligt att sådana organ, vilka har att tillämpa offentlighetsprincipen, omfattas av regleringen i 8 § personuppgiftslagen. Tidningsutgivarna tillstyrker sålunda förslaget.

5. Personuppgiftslagens förhållande till 7 kap. 16 § sekretesslagen
5.1 Sekretess när sökanden kan antas bryta mot personuppgiftslagen
Utredningen föreslår ett förtydligande av 7 kap. 16 sekretesslagen; sekretess skall även i fortsättningen gälla om det ”finns skäl att anta” att uppgiften efter ett utlämnande kommer att behandlas i strid med personuppgiftslagen. Enligt utredningen behövs ett förtydligande om att det är sökandens efterföljande behandling som skall bedömas i förhållande till personuppgiftslagen, d v s inte den behandling som myndighetens utlämnande utgör.

Utredningen konstaterar bl a att bestämmelsen medfört viss osäkerhet hos myndigheterna avseende dess tillämpning. Det har lett till att myndigheterna ibland varit ”lite väl restriktiva” med utlämnande av personuppgifter. Enligt utredningen är läget i dag emellertid ett annat.

Stadgandet i 7 kap. 16 § har under lång tid varit omdebatterat och kontroversiellt. Det kan konstateras att utredningens förslag inte innebär någon materiell förändring utan endast är ett förtydligande.

Lagförslagets inriktning mot om det på grund av någon konkret omständighet finns skäl att anta att sökanden kommer att behandla uppgifterna på ett sätt som omfattas av personuppgiftslagen är olycklig och rimmar därtill illa med offentlighetsprincipens anonymitetsskydd. Det är enligt Tidningsutgivarnas mening en oacceptabel ordning att en myndighet vid t ex en begäran om utlämnande som omfattar uppgifter om många personer, skall ägna sig åt att efterforska den tilltänkta användningen. Myndigheterna ges härigenom möjlighet att begränsa den enskildes grundlagsstadgade rättighet att insamla information ur allmänna handlingar.

Tidningsutgivarnas uppfattning är därför – nu som tidigare – att bestämmelsen helt bör avskaffas.

5.2. Utlämnande av uppgifter för direkt marknadsföring som den enskilde motsatt sig
Tidningsutgivarna delar utredningens uppfattning att de nuvarande materiella reglerna om när direkt marknadsföring får vidtas och de nuvarande generella s k reservationsreglerna ger ett tillräckligt skydd för den som motsatt sig sådan marknadsföring. Det finns således inget behov av att sekretessen utvidgas när det gäller utlämnande av personuppgifter för direkt marknadsföring som den enskilde motsatt sig.

Stockholm den 31 augusti 2004

Tidningsutgivarna

Bengt Braun
Ordförande

Hanna Lind
Jur kand

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.