TU:s yttrande över Avfallsutredningen.
Tidningsutgivarna (TU) har tagit del av rubricerat betänkande och vill framföra följande synpunkter. TU begränsar sitt yttrande till att avse de frågeställningar som rör dagspressen.

1. Sammanfattning

  • TU avstyrker huvudförslaget om att kommunerna blir ensamt ansvariga för insamling av förpackningar och tidningar. Enligt TU riskerar förslaget att leda till att konkurrensen upphör helt eller åtminstone begränsas i vissa kommuner.
  • TU tillstyrker alternativförslaget med ett fortsatt producentansvar.
  • Enligt TU är förslagen inte tillräckligt utredda och efterlyser såväl en kostnads- som miljömässig analys.
  • TU anser att förslaget riskerar att ge konkurrenshämmande verkningar. TU noterar i sammanhanget bl a att förslaget inte ställer några krav på kommunerna att insamlingsverksamheten ska upphandlas eller på annat sätt konkurrensutsättas.

2. Inledning
Avfallsutredningen har haft i uppdrag att göra en allmän översyn av avfallsområdet. I utredningen föreslås bl a att ansvaret för insamlingen av förpackningar och tidningar övergår från producenterna till kommunerna. Syftet med den nya ansvarsfördelningen är att slå ihop insamlingen med annan avfallshantering för att härigenom nå samordningsfördelar.
Sedan 1990-talet har producenterna haft ansvaret för hantering av producentansvarsavfall. Den verksamhet som i dag bedrivs på avfallsområdet är således inarbetad och fungerar effektivt. Inte minst ur ett konkurrensmässigt perspektiv har det nuvarande systemet visat sig fungera väl.

3. Närmare om förslaget att föra över ansvaret på kommunerna
Enligt huvudförslaget flyttas ansvaret för att samla in förpackningar och returpapper från hushållen från producenterna till kommunerna.  Förslaget riskerar, enligt TU:s mening, att leda till en sämre insamling och att bli ekonomiskt betungande för industrin. En eventuell övergång till ett kommunansvar riskerar även att dra ut på tiden.

3.1 TU efterlyser en konsekvensanalys
Enligt TU:s mening är det oklart om – och hur – förslagets eventuella samordningsfördelar över huvud taget kan uppnås. De miljö- och kostnadsmässiga konsekvenserna av förslaget är inte tillräckligt utredda.

Det är särskilt anmärkningsvärt att utredaren inte analyserat konsekvenserna av att kommunerna genom förslaget ges monopol på förpackningsinsamling. Kommunerna kommer att skicka räkningen till producenterna. Hur mycket detta kommer att kosta har dock inte beräknats. Sannolikt är att hushållen tillsammans med företagen får betala genom prispåslag på förpackningar och tidningar.

3.2 Konkurrensperspektiv
Förslaget kan komma att sätta en väl fungerande marknad för avfall ur spel. Det är orimligt att de – i många fall inte oansenliga – investeringar som näringslivet gjort nu kan komma att ”tas över” av kommunerna. Producenterna och de svenska företag som tar om hand det insamlade materialet har investerat åtskilliga miljarder i insamlingssystem och processer för att förädla insamlat material till nya produkter. En återkommunalisering riskerar dessa investeringar.

Ur ett konkurrensperspektiv är det anmärkningsvärt att kommunen ensidigt skulle komma att bestämma såväl hur insamlingsverksamheten ska bedrivas som att den skulle sätta priset på insamlingen. De företag som i dag verkar på marknaden riskerar därmed att trängas undan.

Det är enligt TU orimligt att förslaget inte ställer några krav på kommunerna att insamlingsverksamheten ska upphandlas eller på annat sätt konkurrensutsättas.

3.3 TU:s överenskommelse med Pressretur
Sedan lång tid tillbaka har TU och Pressretur en överenskommelse som innebär att pappersindustrin – Pressretur – bär hela kostnaden för insamling av returpapper. Därmed fördelas insamlingskostnaderna för dagstidningarna solidariskt över hela riket. Hittills har dagspressen inte belastats med några kostnader för pappersinsamlingen.

I nuläget fördelar Pressretur kostnader och intäkter för insamling av papper på ett sätt som inte kommer vara möjligt för enskilda tidningar att avtala med kommunerna om. Tidningar i glesbygd och i områden där kostnaderna för insamling av andra skäl är höga riskerar därmed att drabbas av orimligt höga kostnader. Tidningskonsumenterna i dessa områden – som redan är utsatta för demokratisk ojämlikhet – kommer därmed särskilt att drabbas.

3.4 Mediebranschens strukturomvandling
Mediebranschen i allmänhet, och dagspressen i synnerhet, befinner sig i en situation med dels en strukturomvandling, dels en lågkonjunktur, samtidigt som branschen arbetar intensivt för att hitta fungerande betalningsmodeller som ökar betalningsviljan hos mediekonsumenterna för journalistik i digitala kanaler. Nuvarande förslag kommer sannolikt att innebära att tidningarna belastas med kostnader för hanteringen av systemet. Det vore kontraproduktivt i detta läge.

4. Avslutande kommentarer
Sammanfattningsvis bör frågan om avfallshanteringen ytterligare utredas. Det finns i nuläget alltför många frågor och osäkerhet kring dess utformning och konsekvenser. TU anser inte att utredaren har presenterat sådana analyser avseende effektivitet och miljöutveckling som kan anses uppväga skadan av att konkurrensen hämmas på sätt som nu föreslås.

Nuvarande system är ur ett administrativt perspektiv kostnadsmässigt effektivt. TU ifrågasätter varför ett väl fungerande och effektivt system överges för ett annat, i dagsläget, okänt system.
Med hänvisning till det ovan anförda avstyrker TU bestämt utredningens huvudförslag om att kommunerna bli ensamt ansvariga för insamling av förpackningar och tidningar. TU förordar ett fortsatt producentansvar.

Stockholm den 18 december 2012

TU
________________________________

Hanna Lind
Jurist, TU

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.