Tidningsutgivarna (TU) och Sveriges Tidskrifter har tagit del av rubricerad promemoria och får anföra följande.
Vi är medvetna om att de förslag som nu lämnas om en ny lag om märkning av energirelaterade produkter syftar till att genomföra det reviderade energimärkningsdirektivet, och att Sverige som medlem i EU är ålagt att införliva direktivet i svensk rätt.
Vi är dock oroade över att medierna vid implementeringen åläggs att i annonser för energirelaterade produkter föra in alltför långtgående miljö- och energiinformation.

Det är såväl TU:s som Sveriges Tidskrifters fasta övertygelse att det är marknaden själv som bäst bestämmer hur dylika energibeteckningar och energietiketter skall integreras i annonser och andra marknadsföringsåtgärder.

Det är en oroväckande utveckling. Den kommersiella yttrandefriheten är en viktig del av tryck- och yttrandefriheten. Ett införande av krav om att annonser skall förses med viss information kan i en framtid komma att öppna upp för ytterligare krav vilka kan få negativa konsekvenser för mediebranschen i allmänhet och tidningar och tidskrifter i synnerhet.

Det är därmed vår förhoppning att de krav på information som uppställs i den föreslagna lagen om märkning av energirelaterade produkter – 9 § – inte ställer orimliga krav på informationsexponering för annonsörerna och tidnings- och tidskriftsföretagen.

Med vänliga hälsningar

TU
Hanna Lind

Sveriges Tidskrifter
Mårten Lempert

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.