TU – Medier i Sverige har tagit del av rubricerad promemoria och får anföra följande.

Sammanfattning

TU tillstyrker promemorians förslag om:

  • att inte begränsa rätten att ta del av allmänna handlingar vid en frekvent och omfattande sådan begäran,
  • att det i det enskilda fallet ska vara möjligt att kräva att en sökande betalar avgift eller del av avgift i förskott, om det föreligger ”särskilda skäl”
  • att beslut om avgifter som tas ut vid ett utlämnande av handlingar i elektronisk form ska kunna överklagas till Skatteverket.
  • hantering av frågorna i avsnitt 7.5 om ett mera effektivt avgiftsuttag.

Utredningens förslag och TU:s kommentarer

1. Begränsa möjligheterna till frekventa massuttag?

Bakgrunden till promemorian är att det i några fall förekommit frekventa och omfattande ärenden där någon begärt att få ut allmänna handlingar. Som framgår av promemorians enkät bland myndigheter är dock systematiska s k okynnesuttag ovanliga.

TU delar därför utredarens uppfattning att det inte bör införas några begränsningar, t ex av hur många handlingar en person kan få begära ut. Det vore i sig ett principiellt stort steg tillbaka.

Desto viktigare att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen medför genom proaktivt arbete. TU anser därvid att de ”hanteringstips” och rutiner som utredaren redovisar i avsnitt 6 bör kunna vara värdefulla och ge god vägledning för myndigheternas arbete.

2. Avgift i förskott vid ”särskilda skäl”?

Utredaren föreslår att en myndighet ska kunna kräva att en sökande för utlämnande av handlingar ska betala avgift eller del av avgift i förskott om det föreligger ”särskilda skäl”.

TU noterar där att JO tidigare uttalat att bestämmelsen i 2 kap. 13 § inte ger en myndighet någon rätt att kräva förskottsbetalning.

Enligt TU:s mening är det dock inte helt orimligt att i undantagsfall ge den möjligheten. TU kan därför tillstyrka utredarens förslag med de tydliga begränsningar som ges, d v s att det inte handlar om att myndigheter regelmässigt kan begära betalning i förskott utan att det t ex handlar om att sökanden sedan tidigare är känd för att inte ha betalat för kopior som lämnats ut av myndigheten. Massuttag nämns som ett annat exempel, men det är där viktigt att understryka att om sökanden vid tidigare tillfällen betalat avgiften vid sådana uttag kan detta inte anföras som ”särskilda skäl”.

En viss problematik finns här i förhållande till anonymitetsrätten i TF 2 kap. 14 § tredje stycket. Denna är förvisso inte 100 %-ig, då myndigheten förbjuds att inte ställa frågor om sökandens identitet ”i större utsträckning än som behövs för att pröva om hinder föreligger mot att handlingen lämnas ut”. Enligt TU:s mening bör dock ytterligare övervägas om ett krav på förskottsbetalning – förvisso med de begränsningar som föreslås genom kravet på ”särskilda skäl” – verkligen är att anse som ett sådant ”hinder” som avses i TF 2 kap. 14 tredje stycket. TU noterar också att utredaren anger (s 79) att förskottsbetalning ”sällan” torde kunna aktualiseras när sökanden valt att vara anonym.

3. Överklaga beslut om avgifter

Utredaren föreslår att ett beslut om avgifter som tas ut vid utlämnande av allmänna handlingar i elektronisk form ska kunna överklagas till Skatteverket samt att ett skriftligt överklagbart beslut endast kan begäras efter att avgiften är slutligt betald också vid förskottsbetalning.

Förslaget innebär att samma ordning kommer att gälla vid förskottsbetalning som vid betalning i övrigt.

TU tillstyrker förslagen.

4. Ett mera effektivt avgiftsuttag.

TU delar utredarens uppfattning om att de frågor som tas upp i avsnitt 7.5 om författningsstöd för avgiftsuttag, behovet av enhetliga regler om avgiftsuttag för elektroniska kopior, avgifterna för papperskopior och skyldigheten att driva in fordringar bör ses över i ett annat sammanhang.

TU tillstyrker förslaget om att en progressiv avgiftssättning inte bör införas.

Stockholm den 15 november 2017

Jeanette Gustafsdotter                         Per Hultengård

VD                                                           Chefsjurist

TU – Medier i Sverige                          TU – Medier i Sverige

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.