TU – Medier i Sverige (Tidningsutgivarna) har tagit del av betänkandet (SOU 2020:82)  ”Avgifter för information i elektronisk form” (I 2021/03462) från Öppna data-utredningen.

Sammanfattning

  • TU kritiserar det förhållandet att ett digitalt utlämnande av allmänna handlingar inte följer som en direkt skyldighet enligt tryckfrihetsförordningen.
  • TU instämmer i behovet av en reglering av myndigheternas avgiftsuttag vid digitalt utlämnande av allmänna handlingar.
  • TU förordar i första hand att utlämnandet ska vara avgiftsfritt. I andra hand tillstyrker TU utredningens förslag till schablonavgift, men anser att tillämpningen av begreppet ”fil” måste förtydligas och att avgiftsuttaget ska vara en (1) krona från och med den elfte filen.
  • TU anser att undantaget från schablonavgiften vid ”särskilda skäl” bör förtydligas.
  • TU tillstyrker förslaget om att beslut om avgift ska kunna överprövas i domstol.

Mer info:

Thomas Mattsson: thomas.mattsson@tu.se och 070-728 82 53

Per Hultengård: per.hultengard@tu.se och 070-815 75 29

Remissyttrandet i sin helhet kan hämtas här.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.