Svenska Tidningsutgivareföreningen (Tidningsutgivarna) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerad departementspromemoria och vill anföra följande.

1. Promemorieförslaget

I promemorian föreslås att en s k avtalslicensbestämmelse skall införas i upphovsrättslagen, för att förenkla rättighetsklarering för återanvändning av material som finns i radio- och TV-företagens arkiv. Förslaget har föranletts av ett antal skrivelser och uppvaktningar från Sveriges Radio och Sveriges Television Bestämmelsen skulle ge radio- och TV-företagen möjlighet att ingå ett kollektivt avtal om att få återanvända materialet med en organisation som företräder ett flertal rättighetshavare på området. I promemorian anges upphovsmannaorganisationen Copyswede som en sådan organisation.

Förslaget motiveras med att det kan vara svårt att identifiera alla rättighetshavare och skaffa de tillstånd som krävs.

2. Tidningsutgivarna avstyrker

Enligt Tidningsutgivarnas mening illustrerar situationen – vad gäller material som härrör från anställda medarbetare – bristen på en reglering av upphovsrätt i anställningsförhållanden i upphovsrättslagen. En sådan reglering bör därför komma till stånd för att i framtiden förebygga att liknande problem uppstår.

Promemorieförslaget tar i och för sig sikte på förfluten tid, närmare bestämt verk som sänts ut före den 1 juli 2005. Tidningsutgivarna har dock likafullt principiella invändningar mot att på allt fler områden lösa uppkomna problem med hjälp av avtalslicenser och därmed låta dem som en gång redan fått betalt för sin prestation få ersättning ännu en gång.

Tidningsutgivarnas medlemsföretag – särskilt tidnings-, arkiv- och text- och bildbyråföretag – har haft att förhålla sig till en motsvarande problematik under de senaste 10-15 åren. De har lagt ned ett betydande arbete på att i direkta avtal inför framtiden eller i retroaktiva överenskommelser med de ursprungliga upphovsmännen säkerställa att de rättigheter som krävts för att kunna använda det material man redan betalat för en gång även i fortsättningen skall kunna användas i de kanaler och från som konsumenterna/användarna efterfrågat som alternativ till den ursprungliga kanalen/plattformen. Detta har inte sällan tvingats ske till en betydande merkostnad.

Också i det perspektivet ter det sig därför alltför enkelt att lösa en uppkommen situation med att begära införa en avtalslicens.

Tidningsutgivarna avstyrker därför förslaget.

3. Om förslaget ändå genomförs?

Om promemorieförslaget ändå skulle genomföras vill Tidningsutgivarna rikta särskild uppmärksamhet på frågan om vilket material avtalslicensbestämmelsen skall avse. Enligt förslaget skall de avse sådant material som ”ingår i företagets egna produktioner och finns i företagets egna arkiv”.

Enligt Tidningsutgivarnas mening är avgränsningen till radio- och tv-företagens ”egna arkiv” alltför vag. Här torde finnas även material som tillfälligt köpts in från t ex bildbyråer för enstaka publicering. Att i efterhand genom en avtalslicens klarera en ytterligare användning av detta material – och dessutom genom en överenskommelse med en organisation som enbart företräder upphovsmän – vore principvidrigt.

För att undvika gränsdragningsproblem förordar därför Tidningsutgivarna att förslaget – om det alls skall genomföras – begränsas till att avse material som ingår i företagens egna produktioner.

Stockholm den 22 april 2008

Tidningsutgivarna

Pär Fagerström
Ordförande

Per Hultengård
Direktör

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.