Svenska Tidningsutgivareföreningen (Tidningsutgivarna) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerad departementspromemoria och vill anföra följande. Tidningsutgivarna begränsar sitt yttrande till att avse frågan om allmänna handlingar.

I promemorian föreslås att ansvaret för de s k Startprogrammen från SIDA överförs till Swedfund International AB. Starprogrammen syftar till att underlätta affärsetablering mellan svenska små- och medelstora företag och företag i vissa utvecklingsländer.

En konsekvens av överföringen är emellertid att bestämmelserna om handlingsoffentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel inte längre blir tillämpliga eftersom verksamheten förs över från en myndighet till ett bolag.

Av promemorian framgår att Startprogrammen innebär fördelning av allmänna medel med tämligen stora belopp. Det finns därför ett betydande insynsintresse i verksamheten. Det förhållandet att det allmännas verksamhet nu föreslås drivas i aktiebolagsform förändrar självfallet inte det intresset.

Tidningsutgivarna tillstyrker därför promemorians förslag om att i bilagan till sekretesslagen föreskriva att vad som anges i tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar skall gälla i Swedfunds verksamhet.

Tidningsutgivarna vill samtidigt erinra om att den problematik rörande handlingsoffentlighet som uppstår vid överförande av verksamhet från en statlig myndighet till ett statligt bolag på ett enklare sätt skulle kunna hanteras om samma reglering gällde på det statliga området som på det kommunala området (jfr. sekretesslagen 1 kap. 9 §). Förslag om att införa en sådan reglering också på det statliga området lämnades i offentlighets- och sekretesskommitténs slutbetänkande (SOU 2004:75) och bör enligt Tidningsutgivarnas mening – om än inte i just detta lagstiftningsärende – på nytt övervägas.

Stockholm den 22 april 2008

Tidningsutgivarna

Pär Fagerström
Ordförande

Per Hultengård
Direktör

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.