I ett brev till infrastrukturminister Åsa Torstensson beklagar Tidningsutgivarna att massmedierna inte ingår i den utökade användarkretsen i RAKEL-systemet. Det har kommit till Tidningsutgivarnas kännedom att regeringen den 7 december 2006 fattade beslut om att införa ett tillägg i förordningen om elektronisk kommunikation. Ändringen innebär en utökad användarkrets i RAKEL-systemet, i vilket bl a privata aktörer som sorterar under allmän ordning, säkerhet och hälsa kan komma att omfattas.

Tidningsutgivarna, som tidigare tillskrivit den föregående infrastrukturministern Ulrika Messing och Krisberedskapsmyndighetens enhetschef Nils Svartz, konstaterar med förvåning att massmedierna alltjämt inte omnämns bland dessa användare. En för pressen viktig nyhetskälla kommer därmed att försvinna.

Tidningarna använder sig av polisradion som en nyhets- och larmfunktion för att ge besked om olika händelser samt var dessa sker. Det är synnerligen olyckligt att massmedierna inte ges åtkomst till sådan information i kommunikationssystemet. Tidningarnas möjlighet att följa olika skeenden kommer att avsevärt begränsas vilket i sin tur kan få till följd att pressens kontinuerliga nyhetsbevakning försämras.

Tidningsutgivarna ifrågasätter en ordning där massmediernas uppgift – att självständigt analysera och rapportera kring olika samhälleliga företeelser, granska och ifrågasätta maktutövningen – på detta sätt äventyras. Genom kommunikationssystemet blir insynen i myndigheternas verksamhet allt svagare, och rapporteringen vid olika krissituationer riskerar att kraftigt försvåras och i förlängningen omöjliggöras. Tidningsutgivarna har svårt att se hur nyhetsvärderingen med en sådan ordning skall kunna ske utifrån en fri, obunden och granskande journalistisk rapportering.

Vi vill därför uppmana Dig att undersöka situationen och vi emotser tacksamt ett besked om vilka vidta åtgärder som kan vidtas för att inkludera massmedierna i den utökade användarkretsen, så att bl a tidningsföretagens åtkomst till informationsflödet i radiokommunikationssystemet säkras.

Stockholm den 21 december 2006
Tidningsutgivarna

Barbro Fischerström, Verkställande Direktör
Hanna Lind, jurist

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.