TU har i veckan yttrat sig över ett förslag till en lagrådsremiss (Ju2023/02364) om hemliga tvångsmedel för att verkställa frihetsberövanden, det vill säga fånga in dömda brottslingar som håller sig gömda. Vi kritiserar delvis de föreslagna sekretessbestämmelserna och avstyrker att meddelarfrihet i vissa fall inte ska gälla för uppgifter om tvångsmedelsanvändningen. Avslutningsvis begär TU en samlad översyn av effekterna av den senaste tidens beslut om vidgad tvångsmedelsanvändning, inte minst i förhållande till journalisters och andras tystnadsplikt.

Läs remissvaret i sin helhet här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.