Naturvårdsverkets utkast till slutrapport med vägledning gällande insamling av förpackningar och returpapper från bostadsfastigheter m m

 

TU – Medier i Sverige har tagit del av rubricerad rapport och får anföra följande.

1. Sammanfattning

TU förordar att Naturvårdsverket avvaktar utformningen av de krav och villkor som anges i utkastet till slutrapport tills dess att en bred konsekvensanalys av effekterna av ändrade krav för fastighetsnära insamling av tidningspapper genomförts.

2. Naturvårdsverkets uppdrag

TU noterar att den framtagna vägledningen tar sin utgångspunkt i den ”nya” (befintliga) förordningen om returpapper (SFS 2018:1463), som enligt övergångsbestämmelserna i väsentliga delar dock är avsedd att tillämpas först från och med år 2021.

TU noterar också att Naturvårdsverket har ett annat regeringsuppdrag att följa upp hur den fastighetsnära och kvartersnära insamlingen av förpackningsavfall och returpapper fortgår samt vilka effekter den medför och kan förväntas medföra och att detta uppdrag ska redovisas senast den 31 december 2021.

Därtill kommer den ytterligare utredning kring den fastighetsnära insamlingen som aviserades i det så kallade januariavtalet.

3. TU:s grundläggande uppfattning

TU:s grundläggande uppfattning är, inledningsvis, en annan än den som kommer till uttryck i förordningen och vägledningen. TU anser att det hittillsvarande svenska systemet för insamling av tidningspapper fungerar väl. Över 90 procent av alla tidningar samlas in och är garanterade att gå till återvinning och bli till nya produkter.

Detta system för producentansvar är robust och effektivt och har så varit under en lång tid. Det ska därför mycket till för att ändra på en sådan ordning.

Denna TU:s uppfattning har i grunden förvisso en annan adressat än Naturvårdsverket, men är viktig som bakgrund för TU:s ställningstagande till slutrapporten.

4. Avsaknaden och behovet av en bred konsekvensanalys

Att ändra kraven och villkoren för insamling av tidningspapper kräver en ingående analys av de ekonomiska och samhälleliga konsekvenser det kan få. TU antar att en sådan analys, åtminstone delvis, ligger inom ramen för det uppdrag Naturvårdsverket har att redovisa vid utgången av år 2021.

Att först genomföra förändringarna och därefter bedöma effekterna är dock att ta saker i fel ordning. Det gäller inte minst som de beräkningar som gjorts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) pekar på dryga drifts- och investeringskostnader vid en ändring av villkoren för tidningsinsamlingen. Med ett nytt system i fullt bruk beräknas kostnaden komma att uppgå till 4000 kr/ton, att jämföra med priset för ett ton returpapper som i dag ligger på ca 1500 kronor.

Att en sådan merkostnad är ohållbar är uppenbart. Den drabbar tidningarna i form av högre papperspriser och ytterst konsumenterna, det vill säga medborgarna.

Och det är särskilt här det samhälleliga perspektivet saknas. Regering och riksdag har de senaste åren med olika mediepolitiska insatser framhållit betydelsen av fria, oberoende och ekonomiskt vitala medier för att säkerställa medborgarnas rätt till information och delaktighet i samhället. Några uttryck för detta är avskaffandet av reklamskatten, en sänkt digitalmoms och ett förstärkt press- och mediestöd.

Dessa insatser går om intet om en ändring av villkoren för returpappersinsamlingen får de ekonomiska effekter som ovan angetts. Alla siffror och beräkningar kan säkert diskuteras, men de måste tas på största allvar.

TU har i det sammanhanget med intresse noterat den uppfattning som miljöminister Isabella Lövins så sent som den 23 maj redovisade till riksdagen. Det var ett svar på en skriftlig fråga om just en analys av de nya reglerna för återvinning och som – med samtidigt uttryckt respekt för Naturvårdsverkets självständighet klart antyder ett behov av en övergripande omprövning: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/analys-av-de-nya-reglerna-for-atervinning_H612644.

5. Avvakta med slutrapporten

TU är väl medvetet om Naturvårdsverkets uppdrag. Mot bakgrund av de eventuella förändringar av reglerna och villkoren för insamling av returpapper som såväl en fördjupad bedömning som regeringsuppdraget kan föranleda, förordar dock TU att Naturvårdsverket tills vidare avvaktar med att genomföra arbetet med slutrapporten. Först när en bred konsekvensanalys av effekterna av ändrade krav för fastighetsnära insamling av tidningspapper – och de slutsatser man kan dra därav genomförts är det möjligt att gå vidare med närmare föreskrifter.

Stockholm den 31 maj 2019

TU – Medier i Sverige

Jeanette Gustafsdotter

VD

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.