Remissvar

TU är ofta anlitad som remissinstans till statliga utredningar och myndighetsutredningar. Det handlar om alla de frågor som har betydelse för medieföretagen – allt från mediestöd, moms och distribution, till tryck- och yttrandefrihet, offentlighet, upphovs- och marknadsföringsrätt.

 

Remissvar om utredning av en mer likvärdig skola

TU avstyrker utformningen av förslaget om sekretess hos Skolverket i ärende om skolplacering för uppgift om en enskilds personliga förhållanden och förordar i stället att bestämmelsen utformas med ett så kallat rakt kvalificerat skaderekvisit.

läs mer

Remissvar gällande inrättandet av en ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret

TU:s remissyttrande utgår från att det inte är en fråga om huruvida en ny myndighet ska inrättas utan att en ny myndighet ska inrättas och kommenterar utifrån detta. TU begränsar därtill sitt yttrande till frågan om den nya myndighetens uppdrag och inriktning i allmänhet och de konfliktytor som kan finnas i förhållande till mediernas oberoende i synnerhet.

läs mer

Remissvar gällande visselblåsaredirektivet

Visselblåsardirektivet är viktigt – men att det också endast är ett komplement till den grundlagsskyddade meddelarfriheten och meddelarskyddet, skriver TU i sitt remissvar angående betänkandet ”Ökad trygghet för visselblåsare” (SOU 2020:38).

läs mer

Opinion

Thomas Mattsson, tf vd
070-728 82 53
thomas.mattsson@tu.se 

Tobias Lindberg, analys- och opinionsansvarig
08-692 46 08, 076-527 46 40
tobias.lindberg@tu.se

Pin It on Pinterest