Remissvar

TU är ofta anlitad som remissinstans till statliga utredningar och myndighetsutredningar. Det handlar om alla de frågor som har betydelse för medieföretagen – allt från mediestöd, moms och distribution, till tryck- och yttrandefrihet, offentlighet, upphovs- och marknadsföringsrätt.

 

Remissvar gällande en moderniserad radio- och tv-lag

TU har tagit del av betänkandet ”En moderniserad radio- och tv-lag – genomförande av ändringar i AV-direktivet” (SOU 2019:39) och tillstyrker i sitt remissvar bland annat förslaget om att möjliggöra en medieetisk prövning i fråga om respekt för privatlivet för etermedieföretagen genom att avstå från sådana villkor i sändningstillstånden.

läs mer

Remissvar gällande kontroller vid högskoleprovet

TU har tagit del av ett betänkande om en ny lag om kontroll vid högskoleprovet. I fråga om sekretess för den framtida verksamheten med kontroller förordar TU en smalare utformning av sekretessen genom ett så kallat kvalificerat rakt skaderekvisit.

läs mer

Remissvar avseende sekretessfrågor på finansmarknadsområdet

TU har tagit del av promemorian ”Några sekretessfrågor på Finansmarknadsområdet” och anför bland annat följande: TU avstyrker förslaget om absolut sekretess i Finansinspektionens tillstånds- och tillsynsverksamhet. TU avstyrker vidare förslaget om att utvidga omfattningen av uppgifter som ska skyddas av sekretess, vid anmälan om överträdelse av bestämmelser för verksamheten vid kreditinstitut, till att även omfatta den anmäldes identitet.

läs mer

Opinion

Per Hultengård, jurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Jan Fager, tf vd
08-692 46 06, 073-069 00 31
jan.fager@tu.se

Pin It on Pinterest