Remissvar

TU är ofta anlitad som remissinstans till statliga utredningar och myndighetsutredningar. Det handlar om alla de frågor som har betydelse för medieföretagen – allt från mediestöd, moms och distribution, till tryck- och yttrandefrihet, offentlighet, upphovs- och marknadsföringsrätt.

 

Remissvar gällande stärkt spelarskydd

TU anser att förslagen i promemorian motverkar spellicensreformen, den s k kanaliseringen och mediernas ansvarstagande för spelannonseringen samt bidrar till att försvaga mediernas annonsintäkter. TU avstyrker därför promemorians förslag.

läs mer

Remissvar gällande en ny riksbankslag

TU förordar en mildare sekretess i förslaget om betalningar och transaktioner med finansiella instrument och att meddelarfrihet ska gälla. TU avstyrker förslaget om att det ska vara hemligt vem som ansöker om att bli riksbankschef.

läs mer

Remissvar avseende sekretess och statliga tjänstepensioner

TU delar inte promemorians bedömning att behovet av sekretess skulle överväga behovet av insyn och avstyrker därför sekretessförslagen. Om förslagen ändå övervägs förordar TU att förslagen utformas med en stark presumtion för offentlighet. TU tillstyrker däremot förslaget om att meddelarfriheten ska ha företräde framför sekretessen.

läs mer

Opinion

Ewa Thorslund, vd
08-692 46 30, 073-034 70 75
ewa.thorslund@tu.se

Tobias Lindberg, analys- och opinionsansvarig
08-692 46 08, 076-527 46 40
tobias.lindberg@tu.se

Pin It on Pinterest