Remissvar

TU är ofta anlitad som remissinstans till statliga utredningar och myndighetsutredningar. Det handlar om alla de frågor som har betydelse för medieföretagen – allt från mediestöd, moms och distribution, till tryck- och yttrandefrihet, offentlighet, upphovs- och marknadsföringsrätt.

 

Remissvar om ny arkivlag

TU tillstyrker förslaget om en ny arkivlag, men anser att det krävs en fördjupad analys och en skärpt reglering och tillsyn av hur och under vilka förutsättningar – inte minst tidsmässigt – som kommuner, regioner och myndigheter kan gallra bland sina handlingar.

läs mer

Remissvar avsende premiepensioner och meddelarfrihet

TU begränsar sitt yttrande till förslaget om att meddelarfrihet inte ska gälla för uppgifter i AP-fondernas investeringsverksamhet med mera. TU avstyrker förslaget i ”Förvalsalternativet inom premiepensionen” om att avskaffa meddelarfriheten för uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden i AP-fondernas investeringsverksamhet.

läs mer

Opinion

Thomas Mattsson, tf vd
070-728 82 53
thomas.mattsson@tu.se 

Tobias Lindberg, analys- och opinionsansvarig
08-692 46 08, 076-527 46 40
tobias.lindberg@tu.se

Pin It on Pinterest