Svenska Tidningsutgivareföreningen (Tidningsutgivarna) har inte delgetts ovan nämnda rapport på remiss, men finner det angeläget att framföra följande synpunkter.

Den 4 december 2004 godkände riksdagen en finansplan för utbyggnad av ett nytt radiokommunikationssystem för skydds- och säkerhetsmyndigheter.
Kommunikationen i det nya systemet kommer att vara krypterad och därför inte möjlig att avlyssna för t ex tidningsföretagen.
En arbetsgrupp tillsattes i efterhand för att utreda frågan om en utökad användarkrets i RAKEL. I arbetsgruppens rapport föreslås att en utökning av användarkretsen i det gemensamma radiokommunikationssystemet RAKEL ”bör ske med utgångspunkt i de författningar som styr samhällets åtgärder för ordning, säkerhet och hälsa”.

Tidningsutgivarna har tidigare tillskrivit infrastrukturminister Ulrika Messing och enhetschefen för krisberedskapsmyndighetens RAKEL-enhet Nils Svartz, och till dessa framfört farhågor gällande RAKEL-systemet. Det är enligt Tidningsutgivarnas mening ytterst beklagligt att massmedierna inte ges informationsåtkomst till systemet.

Tidningsutgivarna konstaterar att den nu föreliggande rapporten över huvud taget inte omnämner medierna bland användarna. Tidningsutgivarnas farhågor att massmedierna riskerar att undandras viktiga samhälleliga skeenden och situationer, visar sig nu besannas. En för pressen viktig informationskälla kommer därmed att försvinna. Denna ordning kommer ofrånkomligen att inverka menligt på tidningarnas nyhetsförmedling och drabba såväl läsare som allmänhet. Tidningsutgivarna kan naturligtvis inte acceptera en sådan ordning.

Mediernas stora betydelse i ett demokratiskt samhälle kan inte nog understrykas; de har till uppgift att analysera och rapportera kring samhälleliga företeelser samt granska och ifrågasätta maktutövningen. Det nya gemensamma radiokommunikationssystemet – där inte medierna ingår i den utvidgade användarkrets som föreslås – skapar enligt Tidningsutgivarnas mening en ordning där medborgarnas insyn i myndigheternas verksamhet försvåras och där förutsättningarna för en god rapportering vid olika krissituationer försämras.

Tidningsutgivarna vill särskilt framhålla massmediernas betydelse vid olika krissituationer. För att säkerställa allmänhetens informationsbehov och mediernas möjlighet till rapportering och bevakning av sådana samhälleliga företeelser som här är fråga om, är det av synnerlig vikt att tidningarna och medieföretagen ges åtkomst till RAKEL. För att säkra denna åtkomst, bör alltså medierna ingå i den vidgade användarkrets som föreslås i rapporten. Som Tidningsutgivarna tidigare påtalat, kan en sådan åtkomst avgränsas till att avse de medier som verkar under våra massmediegrundlagar – d v s tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen – där en förutsättning för åtkomst av systemet är ett utgivningsbevis eller en anmälan av ansvarig utgivare för sådan verksamhet som bedrivs enligt databasregeln i 1 kap. 9 § yttrandefrihetslagen.
Tidningsutgivarna uppmanar därför Försvarsdepartementet att tillse att den utökade användarkretsen i RAKEL omfattar även massmedier.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.