TU – Medier i Sverige (Tidningsutgivarna) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och får anföra följande.

1. Sammanfattning

TU avstyrker promemorians förslag.

2. Förslaget om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (OSL)

I promemorian föreslås att sekretess ska gälla (35 kap 15 §, stycke 2) för beslut av Kriminalvården eller en övervakningsnämnd ”om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denna kan komma att utsättas för våld eller lida annat allvarligt men om uppgiften röjs”.

TU har stor förståelse för förslaget i perspektivet av att intagna med skyddad identitet ska skyddas mot våld. Det är samtidigt mycket angeläget att – i synnerhet – en verksamhet som Kriminalvården är transparant och att det finns möjlighet till insyn och granskning av verksamheten.

Promemorians föreslagna sekretessbegränsning riskerar därför att utestänga en viktig insyn och granskning. Den insynen och granskningen är angelägen såväl för de intagna som för medborgarna i ett större perspektiv. Rättssäkerheten är särskilt viktig för den som är frihetsberövad. Och även om förslaget kvalificeras med uttrycket ”av särskild anledning” finns en betydande risk att detta blir praxis.

Då det av promemorian i övrigt inte framgår att det finns ett akut problem med hot mot intagna, avstyrker TU förslaget till en ny sekretessbestämmelse.

Stockholm den 24 februari 2017

Jeanette Gustafsdotter, vd TU

Per Hultengård, chefsjurist TU

PDF: Kriminalvårdssekretess

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.