TU – Medier i Sverige (TU) har tagit del av departementspromemorian ”Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning”, Ds 2019:33 (Diarienummer: UD2018/07645/HI) och får anföra följande.

Sammanfattning

TU delar promemorians bedömningar med nedanstående särskilda kommentarer.

Lagstiftningsbehovet

I departementspromemorian föreslås att EU:s, i och för sig direktverkande, plattformsförordning ska kompletteras med några nationella bestämmelser i en ny lag.

TU instämmer i att kompletterande bestämmelser behövs, konstaterar att någon befintlig lag inte finns där de kompletterande bestämmelserna kan införas, och att dessa därför bör införas i en ny lag.

Talan mot bristande överensstämmelse

En talan om förbud och åläggande på grund av bristande överensstämmelse mot plattformsförordningen, som en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster eller leverantörer av sökmotorer gör sig skyldig till, ska kunna väckas vid nationell domstol.

Då det handlar om åtgärder som rör en näringsidkares agerande tillstyrker TU förslaget att denna domstol bör vara Patent- och marknadsdomstolen, som då också ska ha möjlighet att förena ett beslut om förbud eller åläggande med vite samt att kunna utdöma vite.

Särskilt utsedda organisationer med flera?

Enligt artikel 14.5 i plattformsförordningen får medlemstaterna inom sig särskilt utse vissa organisationer och sammanslutningar som ska anses ha rätt att vidta rättsliga åtgärder enligt förordningen.

TU anser av såväl principiella som praktiska skäl att detta inte bör genomföras. Förfarande har påtagliga korporativa inslag och framstår som olämpligt. Därtill kommer, som det noteras i promemorian, att det av skäl 45 till förordningen framgår att den som inte har ”utnämnts” av en medlemsstat ändå bör ha möjlighet att väcka talan.

Eftersom utnämningen av vissa organisationer med mera är något som medlemsstaterna ”får” – men inte måste – göra, anser TU att några sådana bestämmelser inte bör införas.

Samråd och sekretess

I promemorian föreslås att det på svensk förordningsnivå ska fastställas former för samråd, som den i första hand lämpliga formen för hantering av eventuella överträdelser av plattformsförordningen.

I samband med sådana ärenden om samråd kan fråga om behov av sekretess för vissa uppgifter förekomma.

TU tillstyrker här bedömningen att det behovet redan tillgodoses genom i första hand bestämmelsen i 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen. Någon ytterligare sekretessreglering är därför inte nödvändig. TU vill också understryka att bestämmelsen är försedd med ett rakt skaderekvisit, det vill säga med en presumtion för offentlighet.

Stockholm den 20 februari 2020

Jan Fager, tf vd TU – Medier i Sverige

Per Hultengård, jurist TU – Medier i Sverige

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.