TU – Medier i Sverige har tagit del av promemorian ”Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset” (Fi2020/02322/S2) och får anföra följande.

Sammanfattning

  • TU tillstyrker förslaget till en lag om omställningsstöd, men konstaterar att den omfattar få företag på tidnings- och massmedieområdet och att där fortsatt erfordras andra, riktade, insatser.
  • TU välkomnar förtydligandet om att varje företag i en koncern ska behandlas som en individuell stödmottagare.
  • TU understryker att handlingar som omfattas av tystnadsplikt ska undantas så att de inte röjs vid kontroller med mera hos massmedieföretag.

Förslag till lag om omställningsstöd – allmänt

I promemorian föreslås att ett omställningsstöd införs för vissa företag som fått minskad omsättning till följd av covid 19-pandemin. Stödet ska utgå till företag vars sammanlagda nettoomsättning under mars-april 2020, på grund av pandemin, understeg 70 procent jämfört med mars-april 2019. Stödet ska vidare avse företag med en nettoomsättning om minst 250 000 kronor och ges med 75 procent av omsättningstappet beräknat på fasta kostnader.

TU tillstyrker förslaget.

TU konstaterar dock samtidigt att förslaget, med dess avgränsningar,  endast undantagsvis kommer att omfatta de företag som TU företräder. Detta understryker behovet av att med andra, riktade, insatser fortsatt stödja dagspress- och mediesektorn för att säkerställa behovet av kvalificerad nyhetsjournalistik.

Förslag till lag om omställningsstöd – särskilt

TU välkomnar förtydligandet i promemorian (s. 41 ff) om att varje företag i en koncern ska behandlas som en individuell stödmottagare. Det finns både för- och nackdelar med att behandla varje företag individuellt eller en koncern som en helhet, men TU delar bedömningen att fördelarna med en individuell behandling överväger.

TU noterar också att 29 av den föreslagna lagens 36 paragrafer reglerar frågor om åtgärder vid felaktiga uppgifter, utredning, kontroll, revision, bevissäkring, återkrav, återbetalning, indrivning och straff.

TU har givetvis inget att använda mot åtgärder som förebygger – och möjliggör ingripanden mot – felaktigheter, fusk och bedrägliga förfaranden. Det är dock viktigt att dessa utformas med iakttagande av proportionalitetsprincipen, bibehållen rättssäkerhet och respekt för tystnadsplikter.

TU vill här särskilt understryka det föreslagna undantaget från kontroll i 15 § och att det innebär ett förbud mot beslag eller granskning av handlingar som enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken (RB) kan innefatta uppgifter för vilka det råder tystnadsplikt enligt 36 kap 5 §, femte stycket RB. Det betyder i praktiken att uppgifter som kan finnas på tidnings- och massmedieredaktioner och för vilka det råder tystnadsplikt (källskydd) enligt tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) ska undantas.

Stockholm 2020-05-25

TU – Medier i Sverige

Jan Fager, tf vd

Per Hultengård, jurist

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.