Angående promemoriorna: ”Stärkt skydd i hyres- och arrendenämnder för hotade och förföljda personer och skärpt krav för ledamöterna i nämnderna” (Ju2018/01132/DOM) samt ”Införande av preklusionsregel i mål om ändring av hyresvillkor” (Ju2019/00559/DOM).

TU – Medier i Sverige har tagit del av rubricerade promemorior och får anföra följande.

Sammanfattning

TU accepterar förslaget om sekretess för fastighetsbeteckningar till skydd för parter i hyres- och arrendenämnder som är hotade och förföljda.
TU tillstyrker bedömningen att sekretessen i dessa fall inte bör utvidgas till att omfatta namn och personnummer.
TU avstår från synpunkter rörande förslaget om en preklusionsregel.

Stärkt skydd i hyres- och arrendenämnder för hotade och förföljda personer och skärpt krav för ledamöterna i nämnderna

TU begränsar här sitt yttrande till de delar som handlar om utökad sekretess.

Nuvarande generella regler i offentlighets- och sekretesslagen (21 kap 3 §, OSL) ger ett visst sekretesskydd för den enskilde, bland annat för uppgifter hos myndigheter om en enskilds bostadsadress och jämförbara uppgifter om det av särskild anledning kan antas att den enskilde kan komma att utsättas för hot och våld eller lida annat allvarligt men om uppgiften röjs. Sekretessen har här alltså ett s k kvalificerat rakt skaderekvisit, det vill säga med en mycket stark presumtion för offentlighet. Ett ytterligare skydd ges i mål eller ärenden (23 a §) för part som har skyddad folkbokföring.

Något sekretesskydd för uppgifter om fastighetsbeteckningar som kan knytas till den enskilde finns dock inte. Sådana uppgifter förekommer normalt sett inte annat än i mål hos hyres- och arrendenämnderna. I promemorian förslås att de två nyss nämnda reglerna kompletteras med sekretesskydd för sådana uppgifter, just hos hyres- och arrendenämnderna.

Enligt TU:s mening är en viktig utgångspunkt att offentligheten i ärenden hos domstolar och myndigheter måste vara så stor som möjligt. Endast mycket starka skäl ska kunna motivera att öppenheten inskränks.

En sådan – godtagbar – inskränkning är de nuvarande bestämmelserna i 21 kap 3 och 3 a§§, OSL, till skydd för hotade och förföljda personer. Det förefaller då inkonsekvent att en motsvarande sekretess inte gäller för uppgifter om fastighetsbeteckningar, när ett utlämnande av sådana uppgifter ganska enkelt kan kopplas till var en hotad eller förföljd person har sin bostad.

Mot den bakgrunden kan TU acceptera förslaget om att sekretess, med den begränsning som följer av det kvalificerade raka skaderekvisitet, ska gälla också för uppgifter om fastighetsbeteckningar hos hyres- och arrendenämnderna i fråga om hotade eller förföljda personer.
Uppgift om namn och personnummer?

I promemorian diskuteras om sekretessen i 21 kap 3 § OSL bör utvidgas till att även gälla uppgift om namn och personnummer. Bakgrunden är ett sådant förslag från Hyres- och arrendenämndernas och Svea hovrätts samarbetsorgan (Hasso).

Som det noteras i promemorian har frågan tidigare övervägts (prop. 2005/06:161 s 52-53) och man har då funnit att det skulle innebära en alltför stor inskränkning av offentligheten.

Enligt TU:s mening kvarstår den bedömningen. Det finns inte skäl att generellt öppna för en möjlighet att även låta namn och personnummer omfattas av sekretessen. Detta har, som det noteras i promemorian, heller inte något samband med de särskilda förhållanden som gäller för hyres- och arrendenämnderna, vilka är föremålen för övervägandena i promemorian.

TU tillstyrker därför promemorians bedömning att sekretessen inte bör utvidgas till att även omfatta namn och personnummer.
Införande av en preklusionsregel i mål om ändring av hyresvillkor

I promemorian föreslås att det införs en ny så kallad preklusionsbestämmelse i 12 kap jordabalken om vilka omständigheter som får åberopas i hovrätten vid prövning av ändrade eller nya hyresvillkor.

TU har granskat promemorian, men kan inte finna att preklusionsfrågan här berör de frågor och intressen som TU har att bevaka. TU avstår därför från att lämna synpunkter.

Stockholm 2018-08-22

TU – Medier i Sverige

Jeanette Gustafsdotter, vd

Per Hultengård, jurist

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.