TU – Medier i Sverige har tagit del av betänkandet SOU 2019:49 ”En ny terroristbrottslag” och får anföra följande.

Sammanfattning

  • TU tillstyrker att de nuvarande regleringarna av terroristbrott samlas i en ny terroristbrottslag.
  • TU är fortsatt kritiskt till utformningen av förbudet mot samröre med terroristorganisation eftersom det riskerar att även omfatta journalisters arbete.
  • TU avstyrker förslaget om en utvidgning av brottet om utbildning för terrorism.

En ny och samlad terroristbrottslag

I betänkandet föreslås att de olika lagar som successivt växt fram om straff för terroristbrott, finansiering och utbildning, rekrytering med mera samlas och regleras i en ny lag, benämnd terroristbrottslagen.

TU tillstyrker förslaget. Den nuvarande lagstiftningen är svåröverblickbar och tjänar på att regleras gemensamt och sammanhållet och med enhetliga begrepp.

Samröre med en terroristorganisation

TU har under den tidigare lagstiftningsprocessen kritiserat utformningen av det förbud mot samröre med en terroristorganisation som trädde i kraft så sent som den 1 mars 2020. TU:s kritik – som även gällde ett tidigare förslag om ”deltagande” – har avsett det förhållandet att regleringen i vissa fall kan komma att omfatta även journalisters verksamhet när dessa bevakar terroristorganisationer. TU hänvisar här till sitt yttrande över det utkast till lagrådsremiss som avlämnades den 26 juni 2019: https://tu.se/standpunkt/remissvar/remissvar-ett-sarskilt-straffansvar-for-samrore-med-en-terroristorganisation-utkast-till-lagradsremiss/

TU:s kritik kvarstår på denna punkt. Det gäller särskilt mot bakgrund av att även Lagrådet kritiserat detta förhållande och TU vill därför uppmana regeringen att i det nu aktuella lagstiftningsärendet uttryckligen och med tydlighet klargöra och säkerställa att journalister och medieföretag inte träffas av regleringen.

Utbildning för terrorism

I utredningen föreslås att rekvisiten för brottet om utbildning för terrorism ändras. Det sker på så sätt att kravet om att den person som sprider information och kunskaper ska ha haft ”vetskap” om att mottagaren har för avsikt att använda dem för särskilt allvarlig brottslighet, ändras till att det ska finnas en ”vetskap om att de är avsedda att användas för att begå eller på annat sätt medverka till sådan brottslighet”.

Det kan tyckas vara en subtil skillnad, men den är ändå väsentlig i och med att kravet om att det ska finnas en mottagare och kunskap om dennes avsikter tas bort.

Den föreslagna regleringen riskerar då att träffa även spridning och inhämtande av kunskap, inte minst forskning, men också journalistiskt arbete, om hur terrorister agerar.

TU noterar att utbildning för terrorism inte föreslås vara ett parallellt tryck- och yttrandefrihetsbrott och att den föreslagna regleringen därmed inte omfattar uppgifter i grundlagsskyddade medier. Den föreslagna utvidgningen inger likafullt betänkligheter med dess begränsningar av den allmänna yttrandefriheten, vilket i ett senare led också kan påverka mediers informations- och kunskapsinhämtning. TU avstyrker därför förslaget om utvidgade rekvisit för utbildningsbrottet.

Stockholm 2020-03-17

TU – Medier i Sverige

Jan Fager, tf vd

Per Hultengård, jurist

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.