Finansdepartementets promemoria (Fi2019/02360/V) ”Några sekretessfrågor på Finansmarknadsområdet”

TU – Medier i Sverige har tagit del av rubricerad promemoria och får anföra följande.

Sammanfattning

  • TU avstyrker förslaget om absolut sekretess i Finansinspektionens tillstånds- och tillsynsverksamhet.
  • TU avstyrker förslaget om att utvidga omfattningen av uppgifter som ska skyddas av sekretess, vid anmälan om överträdelse av bestämmelser för verksamheten vid kreditinstitut, till att även omfatta den anmäldes identitet.
  • Om de två föregående förslagen ändå genomförs tillstyrker TU förslaget om att meddelarfrihet i dessa fall ändå ska gälla.

Sekretess i Finansinspektionens tillsyns- och tillståndsverksamhet

I promemorian föreslås att sekretess ska gälla i Finansinspektionens tillstånds- och tillsynsverksamhet för uppgift om transaktioner med eller innehav av finansiella instrument, om den som avses med verksamheten har inhämtat uppgiften på grund av bestämmelser om anmälningsskyldighet.

Mera konkret uttryckt handlar förslaget om uppgifter om anställda och uppdragstagare hos börser och värdepappersinstitut. Skälet till förslaget är att sådana uppgifter, till följd av andra lagändringar, sedan 1 januari 2019 inte längre omfattas av sekretess.

TU kan ha förståelse för att det kan finnas skäl för att sådana uppgifter i vissa fall ska omfattas av sekretess. På samma sätt kan det i vissa fall finnas ett betydande allmän- och insynsintresse. TU kan därför inte godta att sekretessen ska vara absolut. TU noterar här att promemorian i fråga om sekretessens styrka saknar överväganden om avvägningen mellan offentlighet och sekretess och att den endast kort, och utan närmare motivering, konstaterar att ”det är fråga om integritetskänsliga uppgifter” (s 11).

TU avstyrker därför förslaget om absolut sekretess och förordar att bestämmelsen i 30 kap 4 §, offentlighets- och sekretesslagen, (OSL, 2009:400) utformas med ett rakt skaderekvisit, d v s att sekretess endast ska gälla för uppgifterna om det kan antas att skada uppstår vid ett utlämnande.

Skydd av anmälda personers identitet

I promemorian föreslås att 1 kap. 10 § i lagen om bank- och finansieringsrörelse (2004:297) ska ändras på så sätt att en uppgift eller en utsaga, om en misstänkt överträdelse av en bestämmelse för ett kreditinstituts verksamhet som inte obehörigen får röjas, också ska omfatta den anmäldes identitet. Parallellt föreslås att sekretess ska gälla för den anmäldes identitet också hos Finansinspektionen (30 kap. 4b §, andra stycket, OSL). Den sistnämnda bestämmelsen är försedd med ett omvänt skaderekvisit, d v s med en presumtion för sekretess.

Som motiv för förslaget anförs dels integritetsskäl, dels att den bakomliggande EU-rättsakten MiFID II i artikel 73 föreskriver att det i medlemsstaterna ska finnas ett skydd för den anmälda personens identitet.

TU vill först framhålla att det i vissa fall kan finnas ett betydande allmänintresse för en uppgift om den anmälda personens identitet. I promemorian görs, i detta fall, (s 13) också en sådan avvägning, som dock utmynnar i att insynsintresset får ge vika.

TU delar inte den bedömningen. TU utgår vidare från att regeringen – så som är brukligt – vid de förhandlingar som föregått MiFID II tillsett att ett erforderligt utrymme skapats för undantag i fråga om offentlighetsprincipen. Mot den bakgrunden avstyrker TU promemorians förslag. Bestämmelsen kan, möjligen, utformas med ett rakt skaderekvisit.

Meddelarfriheten

I promemorian föreslås att meddelarfrihet i bägge de ovan behandlade förslagen ska fortsätta att gälla, d v s  att de aktuella sekretessbestämmelserna inte ska innebära någon begränsning av meddelarfriheten.

TU tillstyrker förslaget.

Stockholm den 9 oktober 2019

TU – Medier i Sverige

Jeanette Gustafsdotter                                              Per Hultengård

VD                                                                                 Jurist

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.