TU – Medier i Sverige har tagit del av Utkast till lagrådsremiss om skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång (Ju2019/03848/L3) och får anföra följande.

Sammanfattning

TU har tidigare yttrat sig över den bakomliggande utredningen ”Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott” (SOU 2018:6). TU tillstyrkte då huvuddelen av förslaget och noterar nu att det i övriga delar justerats. TU kan därför tillstyrka förslagen i utkastet till lagrådsremiss.

De immaterialrättsliga straffbestämmelserna

I utkastet föreslås, liksom i utredningen, att straffen för de allvarligaste formerna av immaterialrättsintrång ska skärpas och att särskilda straffskalor och nya brottsbeteckningar ska införas.

För TU:s medlemmar är ett starkt och väl fungerande immaterialrättsligt regelverk av stor betydelse för att säkerställa både löpande produktion och affärsmodeller och för att möjliggöra utveckling och innovation. Den omfattande intrångsverksamhet som förekommer, med risk för förluster av såväl ekonomisk som av goodwillkaraktär, är därför allvarlig.

Mot den bakgrunden tillstyrker TU förslagen rörande straffbestämmelserna. Det gäller även förslaget om att detta ska gälla inte bara upphovsrätts- och varumärkesintrång utan alla immaterialrättsliga lagar.

Ändrade åtalsprövningsregler

I utkastet föreslås att allmänt åtal ska kunna väckas vid immaterialrättsintrång när det är påkallat från allmän synpunkt och inte, som tidigare i fråga om upphovsrättsintrång, dessutom kräva en målsägareangivelse.

TU välkomnar förslaget. Det är många gånger svårt för enskilda näringsidkare att på egen hand beivra intrång och det är viktigt att det allmänna markerar med vilket allvar man ser på förhållandet. TU vill här understryka att nivån på vad som ska krävas för att vara påkallat från allmän synpunkt inte får vara för hög.

Förverkande och beslag

TU kritiserade utredningsförslaget om att ”all slags egendom” som kan förverkas enligt upphovsrättslagen och varumärkeslagen, inklusive domännamn, skulle kunna tas i beslag.

TU konstaterade att här fanns uppenbara konflikter i förhållande till tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) eftersom ett beslag av ett domännamn inte bara skulle rikta sig mot ett pågående eller nära förestående immaterialrättsligt intrång utan också skulle innebära ett förbud mot kommande kommunikation via domännamnet. En sådan ordning vore inte förenlig med mediegrundlagarna.

Mot den bakgrunden tillstyrker TU bedömningen i utkastet till lagrådsremiss om att något förslag om beslag av egendom som kan antas bli föremål för förverkande inte bör läggas fram.

Stockholm den 16 januari 2020

Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige

Per Hultengård, jurist TU – Medier i Sverige

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.