TU – Medier i Sverige har tagit del av rubricerat utkast till lagrådsremiss och får anföra följande. TU begränsar sitt yttrande till de delar som har betydelse för medierapportering och yttrandefrihet.

Sammanfattning

  • TU har förståelse för svårigheten att utforma en precis kriminalisering.
  • TU avstyrker dock förslaget till lagrådsremiss om att kriminalisera ”samröre” i stället för ”deltagande” med en terroristorganisation.
  • TU anser att oklarheterna om gränsdragningen mot journalistisk och publicistisk verksamhet alltjämt kvarstår.

1. Inledande synpunkter

I en tidigare departementspromemoria (Ds 2017:62), föreslogs en kriminalisering av deltagande i en terroristorganisation. TU avstyrkte förslaget eftersom uttrycket ”deltagande” riskerar att omfatta även journalistisk och publicistisk verksamhet. TU efterlyste därför ett tydligt klargörande av att journalister och medieföretag – liksom biståndsorganisationer – inte skulle omfattas av regleringen.

Regeringen gick dock vidare med en lagrådsremiss, där Lagrådet inte ansåg sig kunna tillstyrka lagförslagen om en kriminalisering av just ”deltagande” i en terrororganisation. Regeringen valde därefter att inte gå vidare med lagförslaget.

TU vill, nu som då, understryka att TU självfallet anser att grov brottslighet, särskilt terrorhandlingar, ska kunna förebyggas och lagföras. De hotar att begränsa våra demokrati och våra fri- och rättigheter och det är viktigt att vi står emot. Men det är just därför också lika viktigt att vi, i vår iver att försvara det öppna samhället, inte stänger detsamma.

2. Från ”deltagande” till ”samröre”

TU vill först framhålla förståelse för att det i detta fall är en grannlaga uppgift att utforma en kriminalisering som är så precist avvägd att den å ena sidan blir så effektiv som möjligt, å andra sidan inte riskerar att träffa något förhållande eller någon situation som inte varit avsedd. Det gäller i synnerhet som det ofta handlar om förstadier till det som sedan kan komma att utvecklas till brott.

Gränsdragningen är inte enkel. Det finns dock skäl att, som Lagrådet framhöll, avvisa tanken om att den skulle göras beroende av om den journalistiska verksamheten anses granskande eller ej, eller om den kan anses utgöra ett stöd för terroristorganisationen. Enligt TU:s mening skulle det då bli närmast ofrånkomligt att ge sig in på åsiktsmässiga värderingar av vad som rapporteras.

Regeringens förslag är nu att i stället kriminalisera ”samröre” med en terroristorganisation.

Det krävs att det någon gör ska vara ägnat att ”främja, stärka eller understödja” en terroristorganisation på vissa sätt, närmare bestämt att:

  • ta befattning med vapen, ammunition, brandfarliga eller explosiva varor, kommunikationsutrustning, transportmedel eller annan liknande utrustning, eller
  • upplåta lokal eller mark,
  • eller lämna annat liknande stöd.

Har man med detta undanröjt problemet? Är journalistisk och publicistisk verksamhet med detta med säkerhet undantagen?

Enligt TU:s mening kvarstår tyvärr oklarheterna. Det är förvånande, särskilt mot bakgrund av den tidigare kritiken från Lagrådet, att regeringen valt att inte tydligt klargöra att journalistisk och publicistisk verksamhet ska undantas.

I fråga om ”humanitär verksamhet” anges (s. 27) visserligen att även om sådan verksamhet, direkt eller indirekt, skulle kunna komma en terroristorganisation till godo, så ”bör” den verksamheten inte ses som ett samröre med en terroristorganisation. Den humanitära verksamheten anses inte heller ”typiskt sett” vara ägnad att ”främja, stärka eller understödja” en terroristorganisation.

Men även här – och om nu en parallell till publicistisk verkmsamhet ska dras – kvarstår oklarheterna med uttryck som ”bör” och ”typiskt sett”. Ingen situation är den andra lik och förutsebarheten därför viktig.

Mot ovanstående bakgrund kan TU inte tillstyrka förslaget till lagrådsremiss. Enligt TU:s mening får rädslan för att inte ha lagt fram ett förslag som är heltäckande ske på bekostnad av tydlighet i fråga om undantagen. TU utgår från att regeringen i det slutliga förslaget till Lagrådet säkerställer detta.

Stockholm 2019-06-25

Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige

Per Hultengård, jurist TU – Medier i Sverige

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.