TU – Medier i Sverige har tagit del av promemorian ”Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag)”, diarienummer: Fi 2019/04157/S1, och får anföra följande. TU begränsar sitt yttrande till förslagen om sekretess.

Sammanfattning

TU avstyrker promemorians förslag om absolut sekretess för uppgifter om beslut om godkännande och upphörande om så kallade ingångsavdrag mot bakgrund av det insynsintresse som föreligger. TU förordar istället en sekretessbestämmelse med ett rakt skaderekvisit, det vill säga med en presumtion för offentlighet.

TU avstyrker promemorians förslag om sekretess

I promemorian föreslås att ett så kallade ingångsavdrag ska införas, som innebär en nedsättning av det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift på ersättning till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Det föreslås vidare genom en ny bestämmelse – i 27 kap 6 §, första stycket, punkt 5 i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) – att såväl beslut om godkännande för ingångsavdrag som beslut om att ett ingångsavdrag ska upphöra ska omfattas av sekretess.

Sekretessen föreslås vara absolut, det vill säga utan någon prövning av om skada skulle ske vid ett utlämnande.

I promemorian förs inte någon diskussion om det insynsintresse som finns rörande uppgifterna om ingångsavdrag utan bara om skyddsbehovet för de berörda personerna.

Enligt TU:s mening kan förvisso ett skyddsbehov föreligga i vissa enskilda fall, men det är också uppenbart att det finns ett stort gransknings- och insynsintresse i frågan mot bakgrund av de politiska diskussioner som förevarit och som alltjämt föregår.

TU motsätter sig därför inte en sekretessbestämmelse till skydd för enskilda, men avstyrker förslaget om absolut sekretess. TU förordar i stället att bestämmelsen utformas med ett rakt skaderekvisit, det vill säga med en presumtion för offentlighet, så att sekretess endast ska gälla om det kan antas att skada uppkommer vid ett utlämnande.

Stockholm 2020-02-07

TU – Medier i Sverige

Jan Fager                                                Per Hultengård

Tf vd                                                        Jurist

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.