TU – Medier i Sverige (TU) har tagit del av departementspromemoria Konkursförfarandet och får anföra följande. TU begränsar sitt yttrande till förslagen om handlingsoffentlighet.

Sammanfattning

TU tillstyrker förslagen om att handlingsoffentlighet ska gälla i en konkursförvaltares verksamhet avseende bekräftelse av bouppteckning och medgivande av undantag från reseförbud.

Handlingsoffentlighet hos konkursförvaltaren

I promemorian lämnas förslag om ett mer effektivt och ändamålsenligt konkursförfarande. Till detta hör att konkursförvaltaren får ett större ansvar för bevakningsförfarandet och vissa nya beslutsbefogenheter.

De nya uppgifter som nu anförtros konkursförvaltaren är i vissa fall att jämställa med myndighetsutövning, det vill säga förvaltaren ges ansvar att besluta i frågor som är av en ingripande karaktär för den enskilde.

Det finns naturligtvis ingen anledning att sådana uppgifter ska undandras offentligheten bara för att utförandet av verksamheten flyttas över till ett privat organ.

Sådana uppgifter bör därför omfattas av handlingsoffentligheten enligt tryckfrihetsförordningens (TF:s) regler, 2 kap 4 §, om att rätten att ta del av allmänna handlingar hos en myndighet också ska gälla hos vissa enskilda organ som på statens uppdrag handhar förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning eller liknande.

TU finner det därmed logiskt att i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ta in viss sådan verksamhet som enligt promemorian ska utföras av konkursförvaltare, närmare bestämt bekräftelse av bouppteckning och medgivande av undantag från reseförbud.

Mot den bakgrunden tillstyrker TU dessa förslag i promemorian.

Stockholm 2020-04-23

TU – Medier i Sverige

Jan Fager, tf vd

Per Hultengård, jurist

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.