Betänkandet ”Santiagokonventionen mot organhandel” (SOU 2019:01)

TU – Medier i Sverige har tagit del av rubricerat betänkande om den så kallade Santiagokonventionen om organhandel. TU begränsar sitt yttrande till frågan om annonsförbud.

Sammanfattning

TU delar bedömningen att Santiagokonventionens bestämmelse om annonseringsförbud inte föranleder några lagstiftningsåtgärder.

Santiagokonventionen och annonseringsförbudet

I betänkandet analyseras frågan om vilka författningsändringar som krävs vid en svensk anslutning till Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ (Santiagokonventionen).

Bland dessa frågor finns artikel 21.3 i konventionen, som i en sista punkt ställer krav på lagstiftningsåtgärder för att förbjuda annonsering av behov av, eller tillgång på, mänskliga organ i syfte att erbjuda eller erhålla ekonomisk vinning.

Förbud mot en viss typ av annonsering kan vara problematisk från tryck- och yttrandefrihetsrättslig synpunkt. TU noterar dock, i likhet med utredningen, att bestämmelsen har en motsvarighet i EU:s så kallade organdirektiv och att man vid det svenska genomförandet av direktivet tog fasta på just avgränsningen till ekonomisk vinning.

Med ett sådant synsätt kommer endast annonsering som faller utanför det materiellt grundlagsskyddade tryck- och yttrandefrihetsområdet – det vill säga annonsering som har ett rent kommersiellt syfte och rent kommersiella förhållanden till ändamål – att omfattas av förbudet. Sådan annonsering kan då, i linje med svensk rättspraxis, angripas via marknadsföringslagen.

Gränsdragningen mellan tryck- och yttrandefriheten och den rent kommersiella reklamen är viktig att upprätthålla. Detta synsätt ligger också i linje med punkt 30 i den så kallade förklaranderapporten till konventionen enligt vilken det inte krävs att parterna vidtar några åtgärder som strider mot grundlagsbestämmelser eller fundamentala principer på tryck- och yttrandefrihetsområdet:

”30. As a general principle, the negotiators wished to stress that the obligations contained in this Convention do not require Parties to take measures that run counter to constitutional rules or fundamental principles relating to the freedom of the press and the freedom of expression in other media.”

Mot den bakgrunden instämmer TU i utredningens bedömning att några lagstiftningsåtgärder rörande annonseringsförbud inte behövs.

Stockholm 2019-10-29

TU – Medier i Sverige

Jeanette Gustafsdotter, vd

Per Hultengård, jurist

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.