TU har yttrat sig över betänkandet Stärkt konstitutionell beredskap och i korthet anfört följande.

TU anser att eftersom riksdagens sammanträden som huvudregel ska vara öppna och offentliga är det viktigt att detta upprätthålls så mycket det bara går. En utökad möjlighet att hålla riksdagsmöten på annan ort och även helt digitala möten kommer att försvåra bevakning, verifiering och öka risken för manipulering.

TU poängterar vidare att i och med NATO-inträdet finns det anledning att ytterligare utreda begreppen ”krig” och ”krigsfara” då dessa tillstånd kan få effekter på medierna.

TU anser att även om det inte föreslås grundlagsändringar i betänkandet så sker en förskjutning av makten genom de förslag som läggs fram avseende normgivningsmakt som flyttas från riksdag till regering vid allvarliga fredstida kriser. Ändringar i vanlig lag kan få stora konsekvenser för tryck- och yttrandefriheten genom till exempel inskränkningar av offentlighetsprincipen via sekretesslagstiftningen. Detta till stort men för just tryck- och yttrandefrihet och öppenhet. TU avstyrker och anser att covid med flera kriser visade att riksdagen kan vara väldigt snabb i att fatta beslut under krisförhållanden.

Remissvaret i sin helhet här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.