TU har yttrat sig över betänkandet (SOU 2020:74) ”En europeisk åklagarmyndighet i Sverige”, ett förslag om en eventuell svensk anslutning till den europeiska åklagarmyndigheten (EPPO).

  • TU konstaterar att handlingsoffentligheten inte kommer att gälla för den del av EPPO som är verksam i Sverige och att detta inte kan accepteras.
  • TU konstaterar att meddelarfriheten kommer att gälla för dem som biträder EPPO, men däremot inte efterforskningsförbudet.
  • TU efterlyser förtydliganden i fråga om begränsningar i rätten till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation vad gäller yrkesgrupper som har tystnadsplikt.
  • TU konstaterar att en anslutning till EPPO därmed riskerar för att försvaga och urholka grundläggande medborgerliga rättigheter och intressen.

Mot den bakgrunden avstyrker TU förslaget om en svensk anslutning till EPPO.

Remissyttrandet i sin helhet kan hämtas här.

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.