TU har lämnat remissyttranden över följande statliga utredningsförslag: Betänkandet (SOU 2013:50) om tillsyn över marknadsföring av alkohol, Betänkandet (SOU 2013:56) om friskolorna i samhället samt Departementspromemorian (Ds 2013:63) om herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar

 

a) Betänkandet (SOU 2013:50) om tillsyn över marknadsföring av alkohol

TU kritiserar utredningens förslag om att Konsumentombudsmannen (KO) – utan att väcka talan i Marknadsdomstolen – ska kunna utfärda förbudsförelägganden mot en näringsidkare.

TU kritiserar också utredningens förslag om att det nuvarande förbudet mot att i tryckta skrifter använda kommersiella annonser för alkohol överstigande 15 % ska utvidgas enbart till tidningar på nätet. Samma regler bör gälla för alla, alternativt bör regleringen tas bort och allmänna marknadsföringsrättsliga regler gälla, framhåller TU.

pdfLäs hela här

b) Betänkandet (SOU 2013:56) om friskolorna i samhället

TU kritiserar utredningens förslag om att införa en ny sekretessregel för uppgifter om vandel och ekonomisk skötsamhet hos den som ansöker om att få driva friskoleverksamhet.

TU tillstyrker däremot utredningens förslag om att meddelarskydd och offentlighetsprincipen ska gälla i friskolorna. TU framhåller dock att detta bör genomföras snarast.

pdfLäs hela här

c) Departementspromemorian (Ds 2013:63) om herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar

I utredningen – som innebär att ett bakomliggande EU-direktiv genomförs i svensk rätt – föreslås att arkiv, bibliotek, museer m m under vissa förutsättningar ska kunna digitalisera och tillhandahålla upphovrättsliga verk där rättighetshavaren är okänd.

TU tillstyrker förslaget med de begränsningar och krav som finns på att det först ska ske en omsorgsfull efterforskning. TU ifrågasätter dock förslaget i den del efterforskningen kan hamna i konflikt med efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

pdfLäs hela här

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.